“Karaca Ahmet Sultan Menâkıbnâmesi” adlı kitap çıktı.

Alevi dünya görüşünün yüzyıllar önce yaşama geçirdiği aydınlık
geçmişin şahitleri ve delilleri olan fütüvvetname, menakıpname,
hüccet, ferman gibi zaman içinde büyük ölçüde kaybolmuş eserlerden
günümüze kalanları bulup çıkartan, günümüz diline çevirerek,
Karacaahmet Sultan ile ilgili bugüne kadar bulunan güncellenmiş
tek menakıpname.