HAKİMLER’DE VAR…..

 T.C.

İSTANBUL

7. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO                    : 2012/732

KARAR NO                : 2013/155

DAVACI                     :  CUMHURİYETÇİ EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ VAKFI

[VEKİLLERİ]                        : AV. ERHAN ASLANER

DAVALI                     : KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI /İSTANBUL

[VEKİLİ]                    : AV. SERHAN FAZLI-(Aynı adreste)

DAVALI YANINDA

[MÜDAHİL]              : İKİTELLİ CEMEVİ KÜLTÜR EĞİTİM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

[VEKİLİ]                    : AV. KENAN YILDIZ

Yenikent M. Aşıkşenlik C. No:32/1 Esenyurt/İSTANBUL

DAVANIN ÖZETİ      : İstanbul, Küçükçekmece ilçesi, Atatürk Mahallesi, 5.Sokak ve Kırlangıç Sokak arasında bulunan ve kültürel tesis alanı olan (eski 325 parsel sayılı) yerin İkitelli Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği’ne 25 yıllığına tahsis edilmesine ilişkin olarak davalı Belediye Meclisi’nce tesis edilen, 05.03.2012 günlü ve 2012/47 sayılı işlemin, davalı idarece bu alanın 1998 yılında kültürel tesis alanına alınarak davacı Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı’na tahsis edildiği; davacı vakfın bu yerde faaliyetlerine devam ettiği, tahsis tarihinden 10 gün önce kurulan bir derneğe tahsis yapılmasının kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu iddialarıyla iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacı vakfın dava açmakta hukuki menfaatinin olmadığı, davanın bu yönüyle usulen reddi gerektiği, diğer taraftan, dava konusu işlemin kesin bir işlem olmadığı bildirilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

MÜDAHİL İDDİALARI NIN ÖZETİ: Adına tahsis yapılan İkitelli Cemevi Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği’nin bölgede mukim 22 adet yerel derneğin biraraya gelerek yeni bir tüzel kişiklik altında örgütlendiği, tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu bildirilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İstanbul 7. İdare Mahkemesi ‘ nce taraflara önceden bildirilen, 28.01.2013 günlü duruşmaya, davacılar vekili Av. Ümüt Timoçin ve davacı Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı başkanı İzzettin Doğan’ın; davalı idare vekili Av. Serhan Fazlı ile Müdahil taraf vekili Av. Kenan Yıldız’ın geldikleri görülüp uslüne uygun duruşma yapıldıktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, kültürel tesis alanı olan yerin İkitelli Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği’ne 25 yıllığına tahsis edilmesi işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Davacıların dava açma ehliyeti bakımından dava dosyasının değerlendirilmesinden;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinin (a) bendinde, iptal davaları idari işlemler hakkında yetki, sebep, şekil, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar olarak tanımlandıktan sonra ilk inceleme konularının düzenlendiği 14. maddenin 3/c bendinde de, dilekçenin ehliyet yönünden inceleneceği, 15. maddenin 1/b bendinde ise, bu hususta kanuna aykırılık görülmesi halinde davanın reddedileceği hükme bağlanmıştır.

İptal davasının subjektif ehliyet koşulu olan ”menfaat ihlali” doktrin ve içtihatlarda; dava konusu işlemle davacı arasında kurulan makul, meşru, kişisel ve güncel bir menfaat ilişkisi olarak tanımlanmaktadır.

Menfaat ilişkisi koşulunun varlığı davanın esasının incelenebilmesi için aranan ön şartlardan biri olup sınırları hukuki duruma göre değişmekte ve davanın durumuna göre taraf ilişkisinin kurulması idari yargı yerince belirlenmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacı Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı’nın tahsis kararına konu yeri fiilen kullanıyor olması, diğer davacıların ise taşınmaz üzerindeki Cemevi’ni kullanan kişiler olması nedeniyle menfaatlerinin ihlal edildiği sonucuna ulaşılarak davalı idarenin itirazına itibar edilmemiştir.

Dava konusu işlemin esası bakımından yapılan değerlendirmede;

13.07.2005 günlü, 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana rak yürürlüğe giren, 5393 sayılı Belediye Kanununun “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 75. maddesinin birinci fıkrasının, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihteki şekliyle “c” bendinde; belediyelerin, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü ve dernek ve vakıfları,Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebileceği hüküm altına alınmış olup, anılan bent 0 2.11.2012 günlü, 6360 sayılı yasanın 19. maddesi ile “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” şeklinde dğiştirilmiştir.

Öte yandan 5393 sayılı yasanın 75. maddesinin birinci fıkrasının “d” bendi de; ” Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.” şeklinde düzenlenmiştir.

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun “Kamu Yararına Çalışan Dernekler” başlıklı 27.maddesinin birinci fıkrasında ise; ” Kamu yararına çalışan dernekler, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir . Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için, en az bir yıldan beri faaliyette bulunması ve derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması şarttır.” hükmü yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, İstanbul, Küçükçekmece ilçesi, Atatürk Mahallesi, 5.Sokak ve Kırlangıç Sokak arasında bulunan ve öncesinde park alanında kalan taşınmazın Kültür alanına alınarak Cem Vakfı’na tahsisine yönelik talepleri karşılamak üzere, Küçükçekmece Belediye Meclisi’nin 05.03.1998 günlü, 98/50 sayılı kararının alındığı, bu karar ile sözkonusu taşınmazın “Kültür alanı”na alındığı; taşınmazın bulunduğu alanda, 1998 yılından itibaren davacı Cem Vakfı’nın İkitelli Şubesi’nin faaliyette bulunduğu; davalı Belediye Meclisi’nce tesis edilen, 05.03.2012 günlü ve 2012/47 sayılı işlem ile dava konusu yerin İkitelli Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği’ne 25 yıllığına tahsis edildiği anlaşılmaktadır.

Bakılan davada;davacı Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı’nın 1995 yılında tüzel kişilik kazandığı, Bakanlar Kurulu’nun 27.05.1998 tarihinde aldığı kararla davacı vakfa vergi muafiyeti tanındığı; Vakıf yönetim kurulunun 06.01.1998 tarihinde aldığı kararla Vakfın İkitelli şubesinin kurulmasına karar verildiği, alınan bu kararın hayata geçirilmesi için yapılan başvuru sonucunda Küçükçekmece Belediye Meclisi’nin 05.03.1998 günlü, 98/50 sayılı kararının alındığı; bu karar ile İ stanbul, Küçükçekmece ilçesi, Atatürk Mahallesi, 5.Sokak ve Kırlangıç Sokak arasında bulunan (eski 325 parsel sayılı) taşınmazın Kültür alanına alındığı; dava konusu taşınmazın bulunduğu alanda, 1998 yılından itibaren davacı Cem Vakfı’nın İkitelli Şubesi’nin faaliyette bulunduğu görülmektedir.

Dava konusu işlemin yasal dayanağını teşkil eden 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin birinci fıkrasının, “c” bendinin dava konusu işlemin tesis edildiği tarihteki şekliyle belediyelerin, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda kamu yararına çalışan dernekler veya Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanunmış vakıflar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebileceği hüküm altına alındığından adına tahsis yapılan ve dava konusu işlemin tesis edildiği tarihten yaklaşık bir ay önce,2012 yılının Şubat ayında kurulduğu hususunda ihtilaf bulunmayan İkitelli Cemevi Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği’nin bu aşamada, anılan yasada belirtilen “B ir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için, en az bir yıldan beri faaliyette bulunması ve derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması” niteliğine haiz olmadığı dikkate alındığında 1998 yılından itibaren taşınmazı kullanan vakıf adına olan tahsisin kaldırılarak yeni kurulmuş bir dernek adına taşınmaz tahsisinde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 180,70 TL yargılama gideri ile AAÜT uyarınca davacılar vekili lehine takdir edilen 1.32 0,00TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacı ya verilmesine, müdahil tarafından yapılan 54,45 TL yargılama giderinin müdahil üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesi üzerine taraflara iadesine, kararın tebliğin i izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay Başkanlığı nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere , 31/01/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan

HASAN HACİGÜL

37910

Üye

FAZLI DAĞDEVİREN

97686

Üye

AHMET CAMBOLAT

101525

 

 

YARGILAMA GİDERLERİ                                               :

MÜDAHİL YARGILAMA GİDERLERİ           :

Başvurma Harcı                                                     : 21,15 TL

Vekalet Harcı                                                         : 3,30 TL

Posta Gideri                                                           : 30,00 TL

TOPLAM                                                              : 54,45 TL