Prof. Dr. İzzettin Doğan, Meclis Başkanı’na, İnanç Konusundaki Görüşlerini Bildirdi

Cem Vakfı Genel Başkanı ve Alevi Vakıfları Federasyonu Onursal Başkanı Sayın Prof. Dr. İzzettin Doğan; TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek’e, 29.12.2011 tarih ve 11/182 sayılı yazılarında; Yeni Anayasa Hazırlık çalışmalarında esas olmak üzere, Vakfımızın “Din ve Vicdan Özgürlüğü” kapsamındaki görüşlerini bildirmişlerdir.
Söz konusu yazı metni olduğu gibi aşağıda yer almaktadır:

 

Sayı      : 11/ 182                                                                                                                                                   29.12. 2011
Konu    : Yeni Anayasa

 

Sayın Cemil Çiçek
TBMM Başkanı
Yeni Anayasa Hazırlık Çalışmaları Komisyonu Başkanı

 

Sayın Başkan;

 

Kamuoyu önündeki çağrılarınızda Sivil toplum örgütlerinin de yeni Anayasanın hazırlık çalışmalarına katılmasını ve düşüncelerini sizlere 31 Aralık 2011 yılına kadar ulaştırılması çağrınıza uygun olarak CEM Vakfı, Alevi Vakıfları Federasyonu Onursal Başkanlığı ve Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı olarak; hazırlanacak yeni Anayasa da tüm özgürlüklerin “ana”sı olarak kabul edilen “Din ve Vicdan Özgürlüğü” yahut “İnanç özgürlüğünün” ana çizgileriyle aşağıdaki şekilde ve içerikle düzenlenmesinin uygun olacağı kanısındayız. Şöyle ki,

 

1-       Din ve Vicdan özgürlüğü yeni Anayasanın başlangıç kısmında devletin üzerine bina edildiği dört nitelikten Demokratik, Laik, Sosyal bir Hukuk Devleti olduğu vurgulanmalı, ve “Laik” kelimesi hemen başlangıç kısmında açık ve berrak bir şekilde “Devletin tüm inançlar karşısında tarafsız davrandığı ve inançlar arasında ayrım yapmadan eşit hak ve borçlara sahip kılındıkları” ifade edilmelidir.

2-       Din ve vicdan özgürlüğüne ayrıca bir madde tahsis edilerek Devletin tüm kurumları ve organlarının başlangıçta tanımlanan “Laik”lik tanımına uygun olarak yeniden yapılanacakları belirtilmelidir.

3-       Yeni yapılanmada din ve vicdan özgürlüğünün kişisel ve kamusal örgütlenmesi evrensel insan hakları özellikle Avrupa İnsan Hakları Temel Haklar ve Özgürlükler Antlaşması’nın hüküm ve içtihatlarının ruhuna uygun olarak düzenleneceği vurgusu yapılmalıdır.

4-       Genel olarak tüm hak ve özgürlüklerin Avrupa İnsan Hakları Temel Özgürlükler Antlaşması’yla bağlantısı ve hukuk hiyerarşisi içindeki yeri açıkça belirtilmedir.

5-       Mahkemelerce bu esaslara aykırı hiçbir yorumun yapılamayacağı açık bir hüküm olarak yer almalıdır.

 

Sayın Başkan;

 

Din ve Vicdan özgürlüğünün en özet şekilde bir Anayasada yer alabilecek biçimdeki düşüncelerimizi sizlere takdim ederken şu hususu çok önemli bir konu olarak dikkatlerinize sunmakta büyük yarar görüyoruz.

 

Özgürlüklerin ve temel haklarının Anayasada yer alması yetmiyor. Onların ihlali yahut gereğinin yapılmamasının ihmali mutlaka ihlal yahut ihmal eden kişi ya da Kurumlar için esaslı bir müeyyideye bağlanmalıdır. Ve böyle bir düzenleme olmaksızın Anayasanın bağlayıcılığı ve hukuk hiyerarşisinde yeri hiçbir zaman inandırıcı olmayacaktır.

 

Derin Saygılarımla.

 

Prof. Dr. İzzettin Doğan
Genel Başkan