KAZA-İ DİMETOKA DER-Lİ VA-İ PAŞA KARYE-İ BÜYÜK VİRAN MA’A CEMAAT-I KIZIL DİVÂNE SULTÂN

KAZA-İ DİMETOKA DER-Lİ VA-İ PAŞA
KARYE-İ BÜYÜK VİRAN MA’A CEMAAT-I KIZIL DİVÂNE SULTÂN

 

Konu : Mehmet Çavuş adlı dergâha bağlı olan dervişten vergi alınmaması için yazılan yazıdır

 

Karye-i mezbura ahalisi KIZILDELİ SULTÂN nam azizin fukarasından olub dervişandan olmağla feth-i hakaniden beru avarız defterinde divâniye ve tekâlif-i örfiyeden mu’afiyyetlerine salâtin-i maziyyeden mu’afnâmeleri olub ve kadimi avarız defterlerinde dahi mukayyed olmayub ba’dehu(sonra) tahrire me’mur(yazmak için görevlendirilen) olan Mehmed Çavuş üzerlerine on üç hane kaydidüb mahalleri olmadığını mahmiyye-i Edirne Kadısı inha eyledüği(resmen bildirdiği) arz alındıkda fukaradan olmağın avarız(vergi) teklif olınmaya deyü Fermân olınmağan hükm-i şerif virilüb ve halen mevkufat defterlerine nazar olındıkda fi-l-vaki vech-i meşruh üzere mukayyed(kayıtlı) bulınmağın suret-i mevkufatdır ki naklolinub tahriren

 

Fi gurre-i Rabiyülahir sene: 1034

Padişâh 1. Ahmed, 30 Nisan 1615

 

NİŞAN-I ŞERİF-İ ALİŞAN BUDIR Kİ,

 

Konu: Dimetoka şehrinde Cebel nahiyesinde Kızıldeli Dergâhında hizmet eden Seyyid Abdurrahman ve Seyyid İvaz ve Seyyid Zeynel ve Seyyid Hüseyin ve Seyyid Hakkı’nın ellerinedeki belgelerin yenilenmesini padişahtan istenmektedir. Dergâha sahip çıkmaları ve devleti yüceltmeleri için kendilerine padişah tarafından bu hüccet verilmiş ve kimsenin onlara saygısızlık etmemesi konu edilmektedir.

 

Medine’ye Dimetoka müzafatından Cebel Nahiyesi’nde Kutbü-l-arifin KIZILDELİ SULTÂN kuddise sırruhu-l azize salatin-i maziyeden Tanrıyolu ve Büyük Virânî ve Taraklu Viranı nam mezraalar tembık olınıb dahi evlâd ve evlâdına ale-l-iştirak vakf u şart idüb evlâdan işbu rafi’u-l- tevki refi’u-ş-şan-ı hakani Seyyid Abdurrahman ve Seyyid İvaz ve Seyyid Zeynel ve Seyyid Hüseyin ve Seyyid Hakkı beratların getürrüb tecdid olınmasın recâ eyledikleri ecilden üzerlerinde ise müceddeden bu Berat-ı Hümayûnuma virdüm ve buyırdum ki varub ba’de-l-yevm ber-vech-i iştirak mezra’ay-i mezbureye mutasarrıflar olub hidmet-i llazimelerin edadan sonra vakfın ruhı ve benim devam-ı devletim ediyyesine iştigal üzere olub ol-babda hiç ferd mani ü müzahim olmayub dahl ü taarruz kılmaya şöyle billâler alâmet-i şerifime i’timad kılalar tahrıren fi evahir-i şehr-i Rabiyülevvel sene ahdi ve hamsin ve elf Bi-makam-ı El-Mahrusa-i KOSTANTANİYYE

 

Kaynak: Ahmet Hezarfen, Tarihi Belgeler Işığında Kızıldeli Sultan (Seyit Ali Sultan) Dergahı, CEM Vakfı Yayınları: 14, İstanbul 2006, Sayfa: 61-62