ZİLELİ AYŞE BACI’NIN “MEHDİ” OLAN OĞULLARI

YAZI  

2 zilhicce sene 1304 ve 9 Ağustos 1303 (21.8.1887) Padişah 2. Abdülhamid dönemi, o yıl 22 Mayıs, İngiltere ile Mısır için sözleşme, 22 Kasım Almanya ile ticaret anlaşması imzalandı. 3 Temmuz Prens Ferdinand Bulgaristan prensliğine seçildi.

 

KİMDEN

Dahiliyye Nezareti (İç İşler Bakanlığı)’ndan,

 

KİME 

Meclis-i Vükela (Bakanlar Kurulu)’ya,

 

KONU           

Zile İlçesi Acısu ve Karşı Pınar Köylerini kendine ocak seçen Ayşe Bacı oğulları Ali, Hasan Hüseyin, damadı İbrahim’in MEHDİ olduklarını iddia ederek halkı aldattıklarını bunun üzerine kavuşturma yapılarak hepsinin Şam’a sürgün edilmelerine Bakanlar Kurulu Karar verdi.

 

HULASA-İ MEALİ

Zile kazasında Acısu ve Karşıpanır karyelerini makarr ittihaz (Ocak) etmiş olan Ayşe Bacı ile kendisine Sırrullah namını veren mahdumunun ahaliyi ne suretle iğfal ü ıdlal etmekte olduklarına ve sebkeden iş’ar üzerine muahharen (en sonra) icra kılınan tahkikat neticesine dair Sivas Vilayet’inden evvel ve ahir gelen muharrirat (yazışma) ile melfufatının (ekleri) gönderildiğini havi Dahiliyye Nezareti’nden meb’us (sözü geçmiş) 22 Şevval sene 1304 ve 21 Zilka’de sene 1304 tarihli iki kıt’a tezkere kabul olundu.

 

KARARI

Nazaret-i müşarü-n-ileyanın (yukarıda sözü geçen) tezkerelerinde mesfure (sözü edilen-bu kelime hakaret için kullanılır)’nin Ali ve Hüseyin ve Hasan Sırrullah namında üç oğlu ve İbrahim namında bir de damadı olub icra kılınan tahkikat ve taharriyyatda bunların gerçi ihbar olunduğu vechile hanelerinden esliha (silahlar) zuhur etmemiş ve MEHDİLİK sırına dair dahi bir ser-rişte (ipucu) alınamamış ise de Sarrac ta’bir olan Keçeliler mezbure (yukarıda adı geçen)’nin a’vanından (yardakçı) olub beynlerinde iştirak-ı ırz (namuz ortaklığı-iştirakiyye-Komünizm) ve emval (mal ve mülk ortaklığı) fazihası (edebsizlik) cari idiği ve mezbure oğullarını luzum, mikdar atlularla taht-ı iğfalatında bulunan köylere i’zam ile avanesinin teksir edildiği (çoğaltıldığı) ve bu vesile ile (nedenle) celb-i emval eylediği anlaşıldığına ve mezbure ile oğlu Hasan Sırrullah’ın ve damadı İbrahim’in zabtiyye nezareti tahtında ve diğer oğulları Ali ve Hüseyin’in mahallince taht-ı kefalette bulunduğuna binaen muamele-i lazime istifsar kılınmış (sorulmuş)’tır. Mezbure ile oğullarının beyan olunan ahval-i mefsedet-karanelerine (bozgunculuk) göre bunların mahallinde ikametleri caiz olmayacağından Şam’da iskan ettirilmek ve ahir mahalle savuşmalarına meydan verilmemek üzere mezburenin (adı geçen Ayşe Bacı) ve muharrerü-l-isim (adları yazılı) üç nefer oğlu ve bir damadı ile bunların evlad ü ıyallerinin doğruca Şam’a gönderilmek müttehiden (birlikte) tensib olunmağla (uygun bulunduğu) ol-vech ile ifay-ı muktezasının (gerekenin yapılması) cevaben Dahiliyye Nezaretine tebliği tezekkür kılındı.

 

MECLİS-İ VÜKELADA HAZIR BULUNAN ZEVAT-I FAHAMIN ESAMİSİ

 

Sadrazam                             Dahiliyye Nezareti                          Hariciyye Nezareti

M. Kamil Paşa                     Münir Paşa                                      Mehmed Said Paşa

 

 

Şeyhu-l-İslam                      Hazine-i Hassa Nazırı               Zabtiye Nazırı

Ahmed Esad Efendi                       Agop Paşa                                       Kamil Bey

 

Orman Maadin ve Ziraat Nazırı                Adliye ve Mezahib Nazırı Maarif Nazırı

Bedros Efendi                                                         Cevdet Paşa, Münif Paşa

 

Serasker                   Bahriye Nazırı                      Maliyye Nazırı          Posta Telgraf

Ali Saib Paşa           H. Hüsnü Paşa                   Zihni Paşa               İzzet Efendi

 

BELGE

BOA – MV. Tasnif No 23

 

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi