ÜSKÜDAR’DAKİ KARACAAHMET SULTAN TÜRBESİ’NİN ONARILMASI

YAZI  

18 Safer sene 1274 (8 Ekim 1857) padişah Abdülmecit dönemi, sadrazam: Mustafa Reşit Paşa’dır.

O yıl, Osmanlı Devleti Rusya ile 11 Nisan’da Basarabiya’da sınır saptaması, Tuna deltasına 10 Haziranda yine sınır çizme, 17 Kasım’da da Avusturya ile Tuna’da geliş gidiş (trafik) antlaşmasını imzaladı.

 

KİMDEN

Meclis-i Vala’dan,

 

KİME 

Bab-ı Ali’ye,

 

KONU           

Üsküdar’daki KARACA AHMET SULTAN Hazretlerinin türbesini 20 000 kuruşa (200 lira) onarmayı üzerine alan Minas Usta (Ermeni) ve Cakıf Nezareti ödeme yapabilmesi için ilgili makamlardan izin istemektedir.

 

BELGENİN MEALİ

Evkaf-ı Hülayun-ı Nezaret celilesinin fi 27 Muharrem sene 1274 tarihiyle Meclisi Vala’ya i’ta buyurulan takririnden müsteban (anlaşılma) olduğu üzere Üsküdar’da vaki KARACA AHMET SULTAN Hazretleri’nin türbe-i şerifeleri muhtac-ı ta’mir (onarma) olduğundan keşf ü münakasası (eksiltme) bi-l-icra yirmi bin kuruşla (200 lira) ta’miri Minas Kalfa üzerinde takarrur iderek konturatoya rabt kılınmış olmasıyla şıkk-ı evvel vechile masarif ba’dehu (sonra) hazinece evkaf-ı celileden münasib birinin muhasebesine masraf kayd olunmak üzere türbe-i şerife-i mezkurenin ber-mucib-i taahhud kalfa-i merkum (Minas Kalfa) ma’rifetiyle şimdiden icray-ı ta’miri hususunun müşarun-ileyhe havalesi Meclis-i Valada dahi tezekkür kılınmış ise de ol babda nevechile irade-i seniyye-i vekalet-penahileri müteallık buyurulur ise emr ü ferman hazret-i men lehü-l-emrindir.

 

Fi 18 safer sene 1274

 

Afetlü Efendim Hazretleri;

Üsküdar’da KARACA AHMET SULTAN Hazretleri’nin muhtac-ı ta’mir olan türbe-i şerifelerinin ba’de hazinece evkaf-ı celileden münasib birinin muhasebesine masraf kayd olınmak üzere takarrur iden yirmi bin kuruş ve Minas Kalfa ma’rifetiyle ile ta’miri ve yine Üsküdar’da vaki üç aded çeşmenin tarikleri bozulduğundan suları külliyen münkatı (kesilme) olmasıyla vakfın mevcudu bi-l-mahbub üst tarafı taviz (gelirin ileride üzerine koyma) suretiyle hazineden tesviye olınmak üzere ber-mucib-i keşf elli bin beş yüz kuruş (505 lira) masraf ile ve Süleymaniye bimar-hanesinin (tımarhane) masraf-ı müteferrikasına sarf olunmak üzere ber-vech-i maktu mahsus olan beş yüz kuruşun üzerine iki yüz elli kuruş daha zammiyle yedi yüz elli kuruşa (7.5 lira) masraf ile yaptırılması hususlarının evkaf-ı hümayun ve Maliyye Nezaret-i celilelerine havalesi tezekkür olduğuna dair Meclis-i valadan kaleme alınan mazbata evrak-ı melfufesiyle manzır-ı ali buyurulmak için arz ü takdim kılınmış olmayla ol babda her nevechile irade-i seniyye-i hazret-i mülük-ane müteallık buyurulur ise ona göre hareket olunacağı beyanıyla tezkere-i senaveri terkine ibtidar (işe başlama) olundu efendim.

Fi 29 Safer sene (19 Ekim 1857)

Ma’ruz Çaker/i Kerineleridir ki, (aciz kulun dileğidir ki)

Reside-i dest-i tekrim (saygıyla sunulan) iş bu tezkere-i samiye (sadrazamın yazısı) sadaret-penahileriyle evrak-ı ma’ruza manzur-iı şevket mevfur-ı cenab-ı pad-şahi buyurulmuş (padişahın görmesi için  sunulmuş) ve hususat-ı muharrerenin tezekkür ve istizan buyurulduğu vechile müşarun ileyhuma havalesi müteallık ve şeref-sudur buyurulan emr ve irade-i seniyye-i hazret-i mülük-ane iktizay-ı alisinden olarak evrak-ı merkume yine savb-ı sami-i asaf-anelerine iade mılınmış olmayla ol babda emr ü ferman hazret-i veliyyü-l-emrindir.

 

Fi 29 Safer sene 1274 (19 Ekim 1857)

 

BELGE

BOA-İrade Meclis-i Vala No 16649

 

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi