TEKKE-NİŞİN ŞEYH ABDÜLKERİM’LE İLGİLİ MAHKEMEYE BAŞVURUSU

HACIOĞLU-PAZARCIK’I (Dobriç-Bulgaristan’da) KASABASI AHALİSİ MAHKEMEYE BAŞVURARAK AKYAZILI SULTAN TEKKESİ’NDEKİ TEKKE-NİŞİN ŞEYH ABDÜLKERİM’İN HAL VE GİDİŞİ TEKKE GELENEĞİNE UYGUN OLDUĞU

 

YAZI  

10 Recep sene 1112 (Aralık 1700), padişah 2. Mustafa dönemi. İyi öğrenim görmüş yetenekliydi, 3 defa sefere çıktı. O dönemin sadrazamı amcazade Hüseyin Paşa’dır. Karlofça Antlaşması (26 Ocak 1699)’ndan bir yıl sonra 14 temmuz 1700’de Ruslar’la barış antlaşması imzalandı.

 

KİMDEN

Hacı oğlu pazarı (Dobriç–Bulgaristan’da) kadısının i’malı (Divan-ı Hümayun’a)

 

KONU           

Hacıoğlu Pazarı Kasabası’nın ileri gelenleri mahkemeye başvurarak ilçede bulunan AKYAZILI TEKYESİ’nin tekye – nişini Şeyh Abdülkerim’in hafız ve dindar bir kişi olduğu, onun yerine başka birinin tekye-nişin atanması yukarıda adı geçen şeyhe haksızlık olacağının ilgililere bildirilmesi.

 

BELGE

BOA – Ali Emiri Tasnif, 2. Mustafa No: 4411

 

BELGENİN MEALİ

Der-i Devlet-i Arz-ı Da’i-i Kemine Budur ki,

Medine-i HACI OĞLU PAZARI Kazası’nda sakin ulema ve e’imme (imamlar) ve huteba (hatipler) bi-l cümle fukara meclisi şer’a (mahkemeye) gelüp nazaret-i (bakımı) kaza-i mezbur (yukarıda adı geçen) ahalisine meşruta (koşullu olarak, bir kayda bağlı olarak) AKYAZILI TEKYESİ’nin tekye – nişini Şeyh Abdülkerim daileri (duacı) zümre-i fukaradan ve hafız- Kur’an-ı Kerim irşada layık ve dindar ve müstakimü-l müsinne doğru yola yaşlı kişi olmağla layık seza-var-ı (uygun) atıfet olmağın zaviye-i merkume (yukarıda adı geçen) ahire  (başkasına) tevciye olunmayla mezbur dairelerine (adı geçene) gadr u hayf (haksızlık) olınmağın ahvali der-i devlet medara (hükümdara) muhzır (mübaşir) birle i’lam olındı dahi mücibince i’lam edivir deyü da’ilerine ibram ü illah (üzerine düşme) itmeleriyle evvelki vaki’ haldir der-i devlet-medara i’lam olındı baki ferman lehü-l –emrindir. Hurriye fi-l yevmil aşir fi recebü-l-ferd senete isna aşr ve miete ve elf Hacıoğlu Pazarı kadısı Mehmet

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi