TATARPAZARCIK VE FİLİBE (Plovdiv)‘de IŞIK ve HURUFİ YANDAŞI OLDUĞU

YAZI

21 Zilkaade sene 980 (Mart 1573), Padişah 2. Selim (Sarı Selim) dönemi, o yıl Kaptan-ı Derya Ali Paşa Güney İtalya’da Pulya akını, Venediklilerle Barış Antlaşması ve Avusturyalılar ile 8 yıllık barış antlaşması yenilendi.

 

KİMDEN

Divan-ı Hümayün’dan,

 

KİME

Filibe ve Tatar-Pazarı Kadıları’na HÜKÜM,

 

KONU

Filibe ve Tatar-Pazarcık İlçelerindeki köylerde IŞIK ve HURUFİ yandaşı kişilerin olduğu bunlar iyice denetlenip eylemleri gerçek ise yakalanıp İstanbul’a yollanmaları,

 

BELGENİN MEALİ

Filibe (Plovdiv-Bulgaristan’da) ve Tatar-Pazarı (Pazarcık Bulgaristan’da) Kadıları’ra HÜKÜM Kİ,

Hala Filibe nahiyesinde UMUR-EVBAŞI  dimekle ma’ruf karyede İsa Halife ve Osman Halife nam karyade Mustafa İŞİK dimekle ma’ruf IŞIK URUFİ mensub olub Müslümanları idlal (yoldan çıkarma) eylemekle hali olmadıkları i’lam olınmağın mezkur (adı geçen) her kande ise hüsn-i tedbir ve tedarikle ele getirüb dahi ol vechile Müslümanları idlal iderse mukayyed ve mahbus Südde-i Saadetine (Padişah Sarayı) göndermek emr idüb BUYURDUM Kİ , (boş 7) vusul buldukda bu hususa her birinüz taht-ı kazanuzda olan müfsidlere biz-zat mukayyed olub hüsn-i tedbir ve tedarikle ele getürüb ol taraflarda sü-i hali muhkem (iyice teftiş idüb ilhada (Allah’ın varlığına birliğine inanmak) müteallık husus zahir olur ise (çıkarsa) muhkem kayd u bende  (ayaklarına bukağı vurup) idüb ve yarar adamla koşub bi-hasbe-şer’-i şerif üzerlerinde şübut bulan mevadlarınız suret-i sicilleri ile Südde-i Saadetime (saraya) mukayyed ve mahbus (tutuklanarak bukağı vurularak) gönderünce olmıya ki mezburlar (yukarıda adları geçenler) ele gelmemesi ziyade mühim olmuşdur şöyle ki ihmaliniz sebebiyle gıybet (kaybolma) ideler asla bu babda beyan olınan özrünüz kabul olmak ihtimali olmayub mülhidlere (Allah’ı inkar eden dinsiz imansız) himayet (korumuş) eylemiş olursız ol takdirce azl ile (işten çıkarma, yol verme) konılmayub müstahak ıtab u ıkab (azarlanarak cezalama) olursız ana göre hüsn-i tedbir ve tedaarikle ele getürmek (yakalamak) babında enva’-ı sa’i ve ikdamınız (tüm gayret ve çalışmanızda ustalık gösterip) zuhura getürüb bab-ı ihtimamda (özenle işgörmede) dakika fevt (elden çıkarmama) eylemeyesiz.

SÜLEYMAN Efendi’ye virildi Fi Rabiyüevvel

 

BELGE

BOA- Mühime Defteri Tasnif, Cilt: 21, Sayfa 211

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi