ŞUMNU’DA (Şumen-Bulgaristan) BEKTAŞİ HAFIZ BABA TEKKESİ

YAZI

1220 (1805) yılı, padişah 3. Selim zamanı, o yıl Osmanlı devletine karşı Sırplar ayaklandı. 24 Eylül’de Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Saldırmazlık Antlaşması imzalandı.

 

KİMDEN

Şumnu Kasabası halkında dilekçe,

 

KİME

Divan-ı Hümayün’a,

 

KONU

Bektaşi tarikatında olup Şumnu kasabasında HAFIZ BABA TEKKESİ Post-nişini Hacı Melek’in Divan-ı Hümayun’a sunduğu dilekçesinde tekkeye cami, medrese odası, çeşme ve havuz yapılıp buraya müderris ve imam atanırsa tarikatın daha da güçleneceğini bildirdiği, bu isteğini, yerine getirilmesini padişahtan istedikleri

 

BELGENİN MEALİ

Tarihi (1220-1805)         Bismillahi

Şevketllü Kerametle Mehübetlü Kudretle Velini’metim Efendim Padişahım,

Tarikat-ı Bektaşiyyeden Hacı Melek da’ilerinin Şumnu kazasında post nişin- oldığı HAFIZ BABA TEKKESİNE’ne müceddeden cami-i şerif ve medrese odaları ve çeşme ve havuz inşası hususuna bundan akdem irade-i seniyye müteallık olmaktan naşi zikr olunan medrese odalarında olan fukara ve ahali-i kazanın akaid-i islamiyyelerini tashih ü ta’lim içün be-her- yevm cami –i mezkürde tedris eylemek ve akıb-i dersde devam-ı eyyam şahaneleri da’vatına müvazabet itmek üzere bir nefer müderris ve salat-ı mefruza edasiçün bir nefer imam ta’yininden la-büdd oldığı beyaniyle münasib mukataat ve cizye mallarına zam ile miktar-ı kifaye vazife ta’yin kılınmasını istid’a idüb mes’ül-ı umur-ı hayriyyeden ve celb kılub fukaray-ı tarikatı mucib olacak measir-i cemileden oldığından başka muma-ileyh da’ileri Balkan Agavatının mu’tekidi olmağla istidasının is’afı ile taltifi agavat-ı müma-ileyhem’in dahi celb ve te’liflerini mucib olmağla tanzimini müsaade-i seniyyeleri erzanı buyurılur ise emr u Ferman Şevketlü Kerametlü Mehabetlü Kudretlu Velini metin Efendim Padişahım Hazretlerinindir.

 

HATTI HÜMAYUN

BENİM VEZİRİM, MÜNASİB VAZİFE TAY’İN İDESİN

 

BELGENİN ÇEVİRİSİ

Şumnu halkının padişaha sunduğu dilekçesinde:

“Şektlü Kerametlü Mehabetlü Velini ‘metim Efendim” diye Padişaha ait sıfatlar söyledikten sonra;

“Şumnu kasabasında (Şumen-Bulgaristan’da) Bektaşi tarikatından olan Hacı Mele’in post-nişini olduğu Hafız Baba Tekkesi’ne cami, medrese odaları, çeşme ve havuz yapılmasına dair Fermanınız olduğu, bu cami’de farz namazlarını kıldırmak için imam, medrese İslamiyeti öğrenmek için bir müderrisin görevlendirilmesi, mukataat (Hazineye ait arazi veya gelir getiren şeyin bedel karşılığı kiraya verilmesi) ve cizye (Eskiden Osmanlı Devletinde Hıristiyan teb’adan alınan baş vergisi) mallarına zam yapılması uygun olacağı bu hayırseverler ile tarikat ehlinin sevgisini kazanacağı gibi yukarıda adı geçen şeyhe inanç bakımından bağlı Balkan Ağaları (Bunlara Osmanpazarı Alvanlar köyü Alevi illeri gelenleri de dahildir) nın isteklerinin yerine getirilmesini ve onları huzur-ı hümayunlarımıza çağırıp ödüllendirilmesi için ilgililere müsaade-i seniyyeleri erzanı buyurulursa emir ve Ferman Şevketlü Kerametlü Mehabetlü Kudretlu Velini’metim Efendim Padişahım Hazretlerinindir. Diyorlar padişah ta vezirine : “Benim vezirim, Münasib vazife ta’yin edesin “ buyurmaktadır.

 

BOA Hatt-ı Hümayün – No: 12435

 

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi