SOFYA’DAKİ ŞEYH BALİ ZAVİYESİ

YAZI

23 Rebiyü-l-üla sene 989 (Nisan 1581) padişah 3. Murad dönemi, Sadrazam Koca Sinan paşa, İran’da Şah 1. Tahmasb’tır.

O yıl Fransa’ya 3. Defa kapitülasyon verildi, İspanya ile 3. Defa silah bırakma (mütareke) antlaşması imzalandı.

 

KİMDEN

Padişahtan buyurıldı.

 

KİME

Sofya ve Pazarcık (Tatar-Pazarcık, Bulgaristan’da) Kadılarına HÜKÜM

 

KONU           

Sofya’daki Şeyh Bali Zaviyesi Şeyhi Şeyh Hindi, tekkenin mütevellisi Ali’nin hesaplarının incelenmesini istemektedir.

 

BELGENİN MEALİ

Na’lıncı – zade’ye virildi.

Sofya-i Pazarcık Kadılarına HÜKÜM Kİ,

Şerif ki, Sofya’da ŞEYH BALİ EFENDİ kuddise sırrıhü zaviyesinin şeyhi olan Şeyh Hindi mektub gönderüb vakfın mütevellisi Ali nam kimesnenin mal-i vakfa gadri ve teadisi (haksızlık ve zarar) olub vakı’a-i medyun (borçlu) ve müflis (iflas etme) olanlarla düşüb deyü bildirmeğin BUYURDIM Kİ,

Şer’le fasl olmayub (sonçlanma) devr olmayan muhasebeyi dergah-ı muallam çavuşlarından Hasan Çavuş mübaşeretiyle (görevli) teftiş idüb göresin şer’le zuhur iden mali vakfa aldırasın.

 

BELGE

BOA-Mühimme Defteri, cilt:42, s. 150/487

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi

 

YAZI

13 Muharrem sene 990 (Ocak 1582) padişah 3. Murad dönemi, Sadrazam: Koca Sinan Paşa, İran’da Şah 1. Tahmasb’tır.

 

 

KİMDEN

Padişahtan

 

 

KİME

Rum Beylerbeyine HÜKÜM

 

KONU           

Önceleri KIZILBAŞ’ın teftişine yollanan görevlinin işine son verildiği, eğer bazı kişilerden teftiş bahanesiyle para veya bir şey aldıysa elinden alınarak sahiplerine geri verilmesine ilişkin buyuruldu.

 

BELGENİN MEALİ

Naciyüllah’a virildi.

Rum Beylerbeyine HÜKÜM Kİ,

Bundan akdem (önce) KIZILBAŞ namına olanların teftişine gönderilen kimesne ol hususatı men olındı ve kimesneden nesne almış ise alınub eshabına iade edildikden sonra bu canibe (bu tarafa) gönderin (boş bırakılmış) vardıkda bu hususı evkat vechile hakk üzere teftiş idüb göresin KIZILBAŞ teftişinde bahane ile varub şer-i şerife mugayir kimesneden ahz ve celb (bir şey almışa) itmiş ise bir def’a şer’le ‘mahkeme) fasıl olmayan da’valarını kadı muvacehesinde (önünde yüzleşme) evkat vechile hakk üzere teftiş idüb göresin şer’-i şerif (şeriat) ve emr-i hümayunıma mugayir kimesneden ahz ve celb idüği şer’le (mahkame) sabit ve zahir olursa şer’le sabit olını hakkı bi-kusur eshabına alıverdikden sonra mezkurı (müfettişi) bu canibe gönderin şöyle ki, mezbur kimesne teftiş hususında ahz u celbi (rüşvet) eylemek, hile ve hüd’a (yalan dolan) ve tezvir ve telbise (aldatma) süluk etmiş olub ol makule nesnesi zuhur iderse vuku’ı üzere sicill idüb sıhhat ve hakikat ile arz eyliyesin.

 

BELGE

BOA-Mühimme Defteri cilt: 46, s, 223/483