ŞEBİNKARAHİSAR’DAKİ KIZILBAŞLAR’IN CEZALANDIRILMASI

YAZI

28 Ramazan sene 985 (Ekim 1577) Padişah 3. Murad dönemi, o yıl Gürcistan alındı.

 

 

KİMDEN

Divân-ı Hümâyûn’dan

 

 

KİME

Karahisar Şarkî (Şebinkarahiser) Beyi ve Ka­dısı’na HüKÜM

 

KONU           

Karahisar Şarkî kazalarında Kızılbaş Mezhebi­ne bağlı Rafızi İlhâd (Haz. Ebu Bekir ve Ömer’in halifeliğini kabul etmeyen, Allah’ın birliğine inanmayan, dinsiz) inancında kişilerin olduğu, bu kişilerin hakkında araştırma, soruşturma yapılması gerçekten böyle kişiler varsa yargılanıp cezalarının verilmesi için Karahisar Şarkî Beyi ve Kadısı’na HÜKÜM

 

BELGENİN MEALİ

Beyler Kethüdası Ridvan’a virildi

Karahisar Şarkî (Şebinkarahisar) Bey’ine ve Kadısına HÜKÜM Kİ,

Sen ki Kadısın mektub gönderüb livâ-i mezbûr (adı ge­çen sancakta) tâbi kazalardan olan ba’z-ı KIZILBAŞ mezheb olub Rafızî ü ilhâd mezhebiyle salik olub (tarikata giren) kurâ-larada (köylerde) cem’iyyetler idüb (örgüt kurub) şer’-i şerîfe (şeriata) muhalif (karşı) nice ef’âl-i şeni’a (kötü, yakışıksız iş yapmak) ve evzâ’-ı fazîhaları (alçakça durumlar) olub kurâ-i mezburenin (yukarıda adı geçen köyler) ekserisi serbest olub haklarından gelinmeyüb ol sebebden hırsuzlık ve haramilik idüb ve ekseri yatak olub reâyâ ve berâya (tüm insanlar) ellerin­den âciz ve fürûmânde (çaresiz kalma) olmışlardır deyû bildirmekde ahvâlleri görilüb bî -mezheb olanlar (mezhebsiz olan­lar) ki haklarından gelinmeği emr idüb BÜYÜRDÜM Kİ,

Vardıkda bu bâbda gereği gibi mukayyed olub (ayaklarına zincir ve pranga vurarak) onun gibi Rafızî ü ilhâd (Haz. Ebu Be­kir ve Ömer’in halifeliklerini tanımayan, sapık inançlı) ve şirret ve fesâdlar üzere olub serbest kurada (köyler) sakin olanları serbest sahihlerinden taleb idüb getür deyû ahvâllerde temâm-ı hakk üze­re bî- garez (yansız) ehl-i vukuf (bilir kişi) îmân teftiş idüb göre-sin arz olındığı gibi olub bî-mezheb (mezhebsiz) ve KIZIBAŞ oldıkları sabit olanlar (kanıtlanma)ki haklarında şer’la âmil olub (dinsel kurallarla) şer’le (dinsel) lâzım gelânı edâ idüb yerine ko-yasın anin gibi serbest sabilerinden ehl-i fesâd olanlar taleb olın-dıkda inâd idüb virmezlerse yazub arz eyliyesin.

 

FÎ28 Ramazan sene 985 (Ekim 1577)

 

BELGE

BOA- mühimme Defteri, cilt: 33, s. 128

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi