SAMSUN LADİK’TE KARA ABDAL ZAVİYESİNE DEDE ATANMASI

YAZI

21 Sefer sene 1146 (Temmuz 1753), Padişah 1.Mahmut, Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa, İran Nadir Şah’tır.

O yıl Hekimoğlu Ali Paşa Bağdad’ı İranlılardan geri aldı.

20 Mayıs Venediklilerle Pasarofça Antlaşması’nın bazı maddeleri değiştirildi. Padişah 1. Mahmut Sürekli Güney Kafkasya ve Azerbeycan’’ın Osmanlı yönetimine geçmesine çalıştı.

 

KİMDEN

Eş- Şeyh Mehmed Halife İbn – i Eş -  Şeyh İbrahim’den,

 

KİME

Divan – ı Hümayün’a arıza,

 

KONU

Ladik (Samsun ilinde) ABDAL köyündeki KARA ABDAL ZAVİYESİ’nin meşihat (Şeyhlik) ve zaviye – darlık görevini yüz yıldan beri vakıf şartı gereğince babası Şeyh İbrahimin yaptığı, şimdi ise yaşlı olduğundan zaviyev – darlık ve mütevelliğini yapamadığı bu görevi şeyh İbrahim’e kendi isteğiyle günde iki akçe karşılığı teslim ettiği ve elinde beratı olduğu halde hariçten Hüseyin Bin Abdi adında biri bu vakıftan hak iddia ettiği bildirilmektedir.

 

BELGENİN MEALİ

Devletlü İnayetlü Merhemetlü SULTANIM Hazretleri sağ olsun

Ladik kazasına tabi ABDAL karyesinde vaki (bulunan) KARA ABDAL SULTAN ZAVİYESİ’ nin zaviye – darlık ve tevliyetine (vakıf işlerine bakma görevi) yüz seneden mütecaviz (geçen) aba an cedd (babadan oğula) pederim Eş – Şeyh İbrahim Efendi meşrutiyyet üzere (kanuna uygun olarak) mutasarrıf olub (kullanma hakkı) pır-i ihtiyar (pek yaşlı oldığından hüsn – i  rizasiyle tevliyet –i mezburı (adı geçen mütevelliği) bu kullarına kasr -ı yed (el geçme)  ve tevliyet – i mezbure (adı geçen mütevelliliği yemi iki akçe vazife ile ber- mucib – i şart – ı vakıf (vakıf şartı gereğince) bu kullarına tevcih (verme) ve askeri tarafından yedime (elime) Berat – ı Şerif ihsan buyurılub meşihat – ı zaviye – darlığa pederim Eş – Şeyh İbrahim ber- mucib – i şart – ı (konuna uygun olarak) vakıf mutasarrıf iken Hüseyin Bin Abdi nam kimesne zuhur ve günün – gün (türlü türlü) tecvirat ile (yalan dolan) meşihat ve zaviye -  darlığın nısfı zaviye olmak üzere müceddeden  Anadolu Muhasebesine kayd ile aliyyeden üzerine berat ve hilesi bundan akdem arz olındıkda zikr olınan meşihat ve zaviye darlığının pederim eş – Şeyh İbrahim kasr – ı yediden (el çekme) ve nısf – ı ahiri ecnebiden olan Hüseyin Bin Abdi’nin ref’inden (hükümsüz kalma) ve mücib – i şart – ı vakıf (vakıf koşulu gereğince) bu kullarına tevcih (verildi) ve yidime (elime) ruüs – ü humayun (vakıflardan ücret alana verilen belge) ihsan buyrılıb tevliyet – i mezburun (yukarıda adı geçen) kaydı ruz – nemçe – i askeriyyeden (günlük olayların yazıldığı defter) der – kenar olınmadığından tevliyet zikr olımmayub kayd – ı askeriden kalmağla merahim – i aliyyelerinden (ulu kişinin merhameti) mercudır ki, (umulur) pederimin ve mezbur (adı geçen) Hüseyin Bin Abdi’nin kayıdları Anadolu Muhasebesinden ve bu kullarına tevcihi (verilmesi) Ruüs – ı Hümayun (vakıflardan ücret alana verilen belge) tarafındun hala üzerimde olan tevliyet – i askeri ruz – nemçesinden der – kenar olınub yedimde (elimde) olan ruüs- ı humayün tebdil (değiştirme) ve ber – mücib – i şart – ı vakıf (vakıf şartı gereğince) tevliyet ve meşihat ve zaviye – darlık cümlesi ber – berat olınub bu mübarek günler hürmetine bu kulları meşrur buyurılmak babında emr u ferman Devletü İnayetlü merhametlü SULTANIM Hazretlerinindir.

 

BENDE

Eş – Şeyh Halife İbn – i Eş- Şeyh İbrahim

 

DER – KENAR

SAHH

ASKERİ RUZ – NAMÇE

Ladik kazasına tabi Kara Abdal nam karyede medfun (gömülü) Kara Abdal Sultan Zaviyesi’nin Ber- Mücibi şart – ı iki akçe ile mütevellisi olan Şeyh İbrahim rizasıyle sulbi (kendi evladı) oğlu Mehmed’e kasr – ı yed (el çekme) itmekle bin yüz otuz sekiz senesi Cemaziyelahir mücibince yedine Berat – ı alişan …. fi 21. S. 1146 (Temmuz 1753)

 

MÜHÜR (Mehmed)

 

RUÜS DEFTERİ

Meşihat ve Zaviye – Darlık Vakf  Zaviye – i Kara Abdal Sultan der – karye – i ABDAL tabi’ kaza – i LADİK

 

Zikr olunan meşihat –ı zaviye – darlık vazife – i muayyene (belirli görev ile evladdan aba an cedd (babadan oğula) yüz seneden mütecaviz eş Şayh İbrahim’in ber- vech – ı meşrut ba – berat – ı alişan bundan akdem üzerinde iken ecanibden (yabancı) Hüseyin Halife Veled Abdi zuhur ve Hilaf-ı inha (atmaya karşı) zikr olınan meşihat ve zaviye – darlığın nıfsını ber- takrib ile (bahane ile) üzerine berat …. mezkur (adı geçen) Şeyh İbrahim oğle eş – Şeyh Mehmed Halife’ye tevcih olınub temam yedine berat – ı şerif –i  ali – şan verilmek babında inayet ricasına vaki’ hal bi – l – il timas Ladik Kadısı Mehmed Efendi arz eylemek mucibince ref’inden tevcih olınub fi 10. S. Sene 1146 tarihinde rüus – ı hümayun virilmişdir.

 

2. BELGENİN MEALİ

 

SADR–I ANADOLU İZZETTLÜ FAZİLETLÜ EFENDİ HAZRETLERİ HUSUS–I MEZBURI GÖRÜB İ’LAM EYLESİN DEYU BUYURULDI

 

SAHH

İ’LAHLARI MUCİBİNCE TEVCİH VE BERAT BUYURULDI

 

Mağruz – ı Da’ileridir ki,

Ferman-ı alilerine imtisalen arz ve derkenara nazar oldıkda Ladik kazasına tabi’ Kara Abdal karyede vaki’ Kara Abdal Sultan Zaviyisi’nin zaviye – darlık aba an ced yüz seneden beru evladiyyet ve meşruta üzere Şeyh İbrahim’in olub mutasarrıf iken canibden Abdi başka zaviye olmak za’iyle hilaf -–ı inha yedine kendü üzerine berat itdirüb ba’de mezbur Abdi ref’ ve Şeyh İbrahim’in yüz otuz sekiz senesinde ibka olındığı ruz – nam – i askeriyyede mukayyed olmağla Anadolu Muhasebesinde dahi kayd olub ba’de merkum Abdi fevt olmağla nısf-ı meşihat ve nısf-ı zaviye – darlık müteveffanın sulbi oğlu Hüseyin Halife babsı mahlulüden ve İbrahim ref’inden tevcih olındığı derkenarı natıkdır merhum Şeyh ibrahim zikr olunan zaviyenin zaviye – darlığını ve tevliyet ve meşhata mutasarrıf olan Hüseyin ref’inden babsı İbrahim kasr – ı yedine iş bu sahib arz u i’lam Mehmed Halifeye tamamen tevcih ve yedine berat alişan ihsan buyurılmak ricasiyle Ladik Kadısı Mehmed Efendi da’ileri arz itmekle mucibince tevcih ve cümlesi berat ile ihsanı babinde inayet- i istid’a eylediği MÜHÜR (Mehmed)

 

BELGE

BOA – Ali Emiri, 1. Mahmut No 9346, 2 adet

Ahmet HEZARFEN

 

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi