RUM EYALETİ’NDE SAPIK İNANÇLILAR BULUNDUĞU

YAZI

20 Safer sene 985 (Nisan 1577), Padişah 3. Murat dönemi, sadrazam: Sokullu Mehmet Paşa’dır. İran’da Şah 1. Tahmasb. O yıl Lala Mustafa Paşa ve Özdemir oğlu Osman Paşa Gürcistan, Şirvan ve Dağistan’ı aldılar. Lehistan (Polonya) krallığının onaylanması ve Limaye antlaşması imzalandı.

 

 

KİMDEN

Padişah’tan,

 

 

KİME

Rum Beğlerbeği’ne HÜKÜM,

 

KONU           

Eyalet-i Rum (Sivas, Amasya, Çorum, Canik, Şebin-Karahisar, Bayburt, Kemah, Malatya, Divriği, Darende, Gerger, Bozok (Yozgat), Trabzon’da sapık inançlı olanların aileleriyle Kıbrıs’a sürgün edilmeleri, bu kişilerden halife olanların haklarından (hapis, sürgün, öldürme) gelinmesi buyurulmaktadır.

 

BELGENİN MEÂLİ

Mahmud nâm kimesneye virildi

Rum Beğlerbeğine HÜKÜM Kİ,

Mektub gönderüb bundan akdem (önce) emr-i şerîf vürûd olub Vilayet-i Rum’da (kasabalar yukarıda gösterilmiştir) ba’z kimesne rafız ve ilhad (sapık inançlı) ile meşhur olub ve ba’zıları Yukaru Canibe (İran) varub gelüb müslümanları ıdlal (doğru yoldan saptırma) iderlermiş anin gibileri tecessüs idüb ele getürüb (yakalama) haklarından gelsin deyû buyurulmağla husûs-ı mezbûr (adı geçenler) teftiş olındıkda HAVZA kazasından Nebi Bin Rüstem ve Hasan Bin Ali ve Nur Ali Bin Ekber ve Salbaş Hızır nam kisenler Rafz ve ilhad (sapık inançta) üzere daima fesaddan hali olmayub ve ehl-i fesad suhta (softa) ların önlerine düşüb müslümanların akçe ve esbabın garet (çalmak) itdirüb şekave (hırsızlık) itdikleri toprak kadısı huzurında sabit olub mezburlar (adı geçenler) habs olınmışlar iken zincir bozub gaybet (kaçma) idicek tekrer ele getürildiklerinde her biri enva-i tezvir ü telbise (hile yalan dolan) sülûk (yol tutma) idüb celb-i mal içün bize enva-ı lüm olmışdır deyû şikayete varub bir tarik ile emr-i şerif alub bundan akdem (önce) bu husûs vuku’ı üzere Dersaadet’e (İstanbul) arz olın anin gibi mülhid ve rafz olanları (sapık inançta) evleri ve barkları alakaların kesüb Kırbıs’a sürgün idüb ve halife namına olanların halarından gelesin deyû ferman olınmışken diyar-ı Şarka (İran) sefer hümayûn vaki olmağla görülmek mümkin olmaması mezkûrlerin (adı geçenler) haklarında olan sûret-i siciller ayni ile irsal olındı deyû bilmişsin imdi şer’le KIZILBAŞLIKLARI sabit olanların haklarından gelinmesi (hapis, sürgün, öldürme) emir idüb BUYURDIM Kİ, (boş bırakılmış) vardıkda mezburlar (adı geçenler) arz olındığı üzere rafızi ve mülhid (sapık inançlı) olub daima fesad üzere oldıkları sabit olursa şer’le (mahkeme) haklarından gelüb reayaya zulm olınmakdan hazer (sakınma) eyliyesin.

 

BELGE

BOA-Mühimme Defteri, cilt: 35, s. 366/931

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi