KIRŞEHİR HACI-BEKTAŞ VELİ VAKIFLARI 8 KALEM MÜSTESNA VAKIFLARDANDIR

KIRŞEHİR HACI-BEKTAŞ VELİ VAKIFLARI 8 KALEM MÜSTESNA VAKIFLARDANDIR

 

YAZI  

4 Rabiyü-l-ahir sene 1328/1 Nisan 1326 (14 Nisan 1910)  Padişah 5. Mehmed Reşad dönemi, o yıl Nisan’da Kosova ahalisi Osmanlı devletine karşı ayaklandı, 9/10 Haziran gazeteci Ahmet Samim öldürüldü, 2 Temmuz “Kiliseler Kanunu” çıktı. Bu kanunun çıkması bizim zararımıza oldu, Balkanlar’daki Hıristiyanlar Osmanlı Devleti’ne karşı birleşerek iki yıl sonra Balkan savaşına çıkardılar.

 

KİMDEN

Evkaf Nezareti mülkiye dairesinden,

 

KİME 

Meclis-i Vükela (Bakanlar Kurulu) ya,

 

KONU

Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri’nin Vakıfları sekiz kalem müstesna (ayrı tutulan) vakıflar arasında bulunduğundan tasarruf senetlerinin mütevilliler tarafından verilmesi, görülecek vakıf muhasebelerinde muhasebecilerin muhasebe harcı almamaları.

 

HULASA-İ MEALİ

Hacı Bektaş Veli Hazretleri’nin evkafı sekiz kalem müstesna evkaf miyanında olarak bunların mütevellilerine terke irade-i seniyye iktizasından olmasıyle bu babdaki muamelat-ı kuyudiyyeye nazaran keyfiyetin bildirilmesi Maliyye Nezareti’nden işar olunduğundan ve Defter-i Hakani Nezareti (Tapu Kadastro) ile cereyan eden muhabereden bil-l-bahs istizani mutazammın Evkaf-ı Hümayun (Vakıflar Bakanlığı) Nezareti’nin tezkere-i muamelesi üzerine mülkiyye dairesinden alınan 25 Şevval sene 1327 ve 11 Muharrem sene 1328 tarihli mazbatalar evrak-ı müteferri’a ile birleştirilerek okundu.

 

KARARI

Mezkur mazbatalarda (tutanaklarda) ber-tafsil (uzun uzadıya açıklama) serd ü beyan olduğunu vech ile müstesna evkafın tasarruf senadatının mütevelliler (vakfın yöneticisi) tarafından verilmesi ve rü’yet edilicek (görülecek) muhasebelerinde evkaf muhasebecilerinin harc-ı muhasebe taleb etmemeleri ve ferağ (satış harcı) ve sair aranılmaması esasen irade-i seniyyeye iktiran eylemiş (yanına varma) olan Meclis-i vukela kararı icabında ve HACI BEKTAŞ-I VELİ VAK-FI ŞERİFİ’nini sekiz kalem müstesna evkaf miyanında bulunduğu dahi ma’lum ü müeyyed olub hazine-i maliyeden hasılatı bedele rabt olunacak kura (köyler) ve mezari-i mevkufe (vakıf mezralar) a’şarı (10/1 vergi) hakkındaki ta’limatın binircisi maddesinde müstesna vakıflara canib-i miriyyeden (devlet hazinesi tarafından) asla müdahale edilmeyerek (karışmayarak) mütevelli ve zaviye-darları (vakıf yöneticileri) tarafından zabt u ta’şir olunacağı (10/1’i alınacağı) musarrah (apaçık belirtilmiş) bulunduğu cihetle bu karar ve sarahata menafi (olumsuz) tebligat u takayyüdatın hükmü olamayacağına binaen marrü-l-zikr (yukarıda sözü geçen) HACI BEKTAŞ VELİ VAKFI’nın sair müstesna evkaf misilli mütevellisi ma’rifetiyle rü’yet ü tesviyesi ve kuray-ı mevkufe (vakıf köyler) si için verilecek senedatın mütevelli canibinden i’tası mukteza görüldüğünden o dairede ifay-ı muktezasının (gereğinin) Bab-ı Valay-ı Meşihat-penahi (Şeyhülislamlık) ile Maliyye ve Evkaf-ı Hümayun Nezaretlerine iş’arı (bildirilmesi) tezekkür ve tasvib (uygun) kılındı.

 

HAZIR BULUNAN ZEVAT-I FAHAMIN ESAMİSİ

Sadrazam (İmza M.Said Paşa), Dahiliyye Nazırı (imza M.Mehduh Paşa), HARİCİYYE Nazırı (İmza Tevfik Paşa), Şeyhüİslam (İmza M. Cemaleddin Efendi), Hazine-i Hassa Nazırı (İmza Ohannes Efendi), Maliyye Nazırı (İmza Ziya Paşa), Aliye Nazırı (imza Abdurrahman Paşa), Maarif Nazırı (imza M. Haşim Paşa), Ticaret ve Nafi’a Nazırı (imza Zihni Paşa), Serater (imza M.Riza Paşa), Orman Nazırı (imza Selim Melhame) vb.

(1) Bakanlığı döneminde: “Şu okullar olmasa, öyle iyi yönetiri” demesiyle ünlüdür.

 

BELGE

BOA-Meclis-i Vükela tasnif dosya: 139

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi