KIRŞEHİR-HACI BEKTAŞ VELİ VAKFI KÖYLERİ VERGİDEN BAĞIŞIK OLDUKLARI

KIRŞEHİR-HACI BEKTAŞ VELİ VAKFI KÖYLERİ VERGİDEN BAĞIŞIK OLDUKLARI

 

YAZI  

1210 Hicri (tahmini) 1795 miladi. Padişah III. Selim dönemidir. O yıllar Bulgaristan’da ki Vidin Valiliği’ni zorla ele geçiren Osman Pazvantoğlu üzerine asker sevk ediliyordu.

 

KİMDEN

Hacı Bektaş Sülalesi’nden es-Seyyid Feyzullah’tan

 

KİME 

Divan-ı Hümayun’a Dilekçe

 

KONU           

Hatt-ı Hümayun (Ferman) gereğince: Hacı Bektaş Veli Vakfı olan köylerin tüm vergilerinden bağışık olup buna hiçbir devlet yetkilisinin karışamayacağı, bu köylerin vergisinin ancak vakıf yöneticileri tarafından toplanacağı belirtildiği halde bu köyler halkından bazı kişiler vergilerini vermemekte direndikleri gibi karışıklık da çıkarmak istedikleri, bu kişilerin eylemlerine engel olmak ve vergilerinin toplanması için Hatt-ı Hümayun (Ferman) verilmesi istenmektedir.

 

BELGENİN MEALİ

Devletlü inayetlü merhametlü efendim Sultanım hazretleri sağ olsun Arz-ı hal kullarıdır ki cedd-i azizim kutbü-l-arifin gavse-l-vasılın el Hacı Bektaş-ı Veli Kuddise Sırrıhu-Aziz hazretlerinin evkaf olan HACİM nam-ı diğer KARAHÖYÜK karyesiyle evkaf karyeleri ba-hatt-ı hümayun-ı şevket –makrun mucibince cemi’tekalif-i onfiyye (şer’an alınan vergilerden başka) ve şakk (yol yapımı, taş kırma vb.) dan muaf u serbestiyyet üzere müşarü-n-ileyh vakfı tarafından zabt u rü’yet alınan caba (vakıf geliri) bennak (reayanın tımar sahibine ödedikleri kazanç vergisi) ve resm-i arus (kocaya giden kız ve dullardan alınan vergi) ve tapuy-ı zemin (tapu vergisi) ve müzekkane (zekatı verilmiş mal) ve abd-i abik (sahibinden kaçan   köle) ve sair bad-hevası (bedava) ya ve keçkun (başı boş, sahipsiz tutulan hayvanı bulana mal edilirken alınan vergi) ve sairleri hasın kaydı olunan vakfiyyetine mir’i miran ve mir-i liva (sancak beyi, tuğgeneral gibi) ve alaybeyi (bugünkü albay) karşılığı ve subaşı (küçük rütbeli subay, inzibat) ve emval-i ümena (mal bırakılan güvenilir kimseler) ve sairleri tarafından dahl ü taarruz olınmak üzere hatt-ı hümayün mucibinde hilaf-ı inha ve mugayir-ikidam eshab-ı i’raz (yüz çevirme) dan karye sakinlerinden münazaa birle (kavga eden) bundan akdem karyede muaraza eden (kavga çıkaran) Mahmut oğlu Ali ve Ali Bin Mustafa kendi haliyle olmayub resmi-i arus (evlenen kız ve dullardan alınan vergi) ve tapuy-i zemin (tapu vergisi) rü’yet dlınub vergi konduğu mütenebbin olmayup (aklını başına toplamadığı) hilaf-ı inha (vergi istenenlere karşı) cesaret eylediğinden başka haliyle mukayyad olmazsa (boş bırakılmış) içün mevkufatdan (baş defter-darlık kalemi) hatt-i hümayun kaydı der-kenar ma’lum-ı devletdi buyurıldıkda icra olınub alınmak üzere i’ta olunmak babında baki emr-i ferman (izin verilmesi yüce padişah hazretlerinin buyruklarından olmakla bu hususta gereğinin yapılması) devletlü inayetlü merhametli efendim sultanım hazretlerinindir.

 

BENDEN

Es-Seyyid Feyzullah Sülale-i

Hacı Bektaş-ı Veli Kuddise Sırruhu

 

BELGE

BOA-İBNÜLEMİN EVKAF NO: 7899

 

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi