KIRŞEHİR –HACI BEKTAŞ VELİ DERGAHINA SIĞINAN SEFERRİHİSAR VOYVODASI

KIRŞEHİR –HACI BEKTAŞ VELİ DERGAHINA
SIĞINAN SEFERRİHİSAR VOYVODASI

 

YAZI  

1230 hicri sene (1814 Miladi yıl) Padişah 2. Mahmud dönemi, o yıl Yunanlılar ve Arabistar’da Vahhabiler isyan ederek Osmanlı Devletini yıllarca bastırmaya çalıştı

 

KİMDEN

Hatt-ı Hümuyün

 

KİME 
KONU

Hacca gideceğim diye Hacı Bektaş Dergahı’na sığınan Seferihisar (İzmir’in İlçesi) Voyvodası (Emniyet Amiri) İbrahim adındaki şakinin sürekli kaldığı Seferihisar Kal’asının oradan çıkmışken kal’anın yıkılıp yıkılmaması sorun.

 

BELGENİN MEALİ

BİSMİLLAHİ

BENİM VEZİRİM

KAL’A-İ MERKUMENİN (Adı geçen) HEDMİ (yıkılması) MÜNASİB OLMADIĞI SURETDE MÜŞARÜ-NİLEYH (adı geçen) MUHAFAZASINA DİKKAT EYLEMESİNİ TAHRİR EYLESİN

Şevketlü Kerametlü Mehabetlü Kudretlü Veliyy-i ni’metim Padişahım Efendim

Seferihisar Voyvodası İbrahim nam şaki hacc-ı şerife gitmet suretiyle çıkub HACI BEKTAŞ DERGAHIN’da ihtifa (gizleme) ile merkuz zamiri (saplanmış olduğu) olan habaseti (kötülük) icraya müterassıd (sır saklama) olduğundan Seferihisar kal’ası ba’de-zin (bundan sonra) melce-i eşkıya (eşkıya sığınağı) olmamak için kal’ıa-i merkumenin hemdi (yıkılması) zımnında emr-i ali ısdıra (ferman çıkarılması) hususuna dair Hüdavendiğar (Bursa) sancağı Mutasarrıfı Nurullah paşa kullarını tahriratı hulasası arz olunduğunu mübeyyin ma’ruz-ı atabe-i ulyay-ı müluk-aneleri (Padişaha sunulan) kılınan takrir-i çaker-anem (bildirdiklerim) balasına  şaki-i merkum (adı geçen) hacc-ı şerife gitmek üzere çıkmışken HACI BEKTAŞ VELİ DERGAHIN’da gizlenmesi yine böyle bir fesad için olduğu zahirdir Kal’a-i merkumenin hedminde (yıkılmasında) mahzur olub olmadığını erbab-ı şura ile bir kere müzakere edesin mahzurı yoksa hedm olunsun (yıkılsın) deyü şeref-yafte-i şudur olan (çıkarılan) Hatt-ı Hümayun-ı şaha-neleri mücebince hususı mezburun (yukarıda sözü edilen) geçen gün ber-mu’tad (her zaman olduğu üzere) akd olunan Encümen-i Şürada (komisyon) müzakeresi der-miyan (ortaya kondu) olundukta kal’a-i merkumenin fi-ma-ba’d (bundan sonra) tahassungah (sığınak yeri) eşkıya olmamak için hedm olunması (yıkılması) ba’z-ı kulları tarafından yad olunmuş ise de diğer bendelEri canibinden Anadolu memaliki’nin ekser mahallinde bu makule kıla (Kal’alar) mevcud olduğundan başka kal’a-i mezkure vezir-i müşarünileyhin zir-i hükmet (vezirin emrinde) ve civarında olarak muhafazasına takayyüd (bağlı olma) olunduğu halde eşkıya eyleşemeyeceği bedihi olduğundan (gün gibi aşikar) hedminde sarf-ı nazar (yıkımından vaz geçilmesi) ile müşarü-nileyh kayyam tarafından müsaib adam ikadıyle (bir kişi konması) muhafazasına ihtimam olunması ve meal-i mezkurde müşarü-n ileyh taraf-ı çakeriden (benim tarafımdan) cevab-name yazılması beyne-l-huzzar (hazır bulunanlar) tezekkür olduğu muhat-ı ilm-ı alileri buyuruldukta emr u ferman Şevketlü Kerametlü Muhabetlü Kudretlü Veliyi ni’metim Efendim Padişahım Hazretlerinindir.

 

BELGE

BOA –Hatt-ı Hümayun No 16384

 

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi