HU – TUĞRA – MUSTAFA BİN AHMED HAN

HU
TUĞRA
MUSTAFA BİN AHMED HAN (Padişah 3. Mustafa) EL-MUZAFFER DAİMEN

 

Kıdvetü-l-Kuzati ve – l-ahkam madenü-l-fazl-ı ve kelam Yeni il (boş bırakılmış) kadıları ziyde fazluhüma ve Kıdvetü-l-emacid ve l-akran Yeni İl voyvadası (boş bırakılmış) ziyde mecduhü tevki-i refi’ri hümayun vasıl olacak malum ola ki Medine-i Sivas’da vaki Ali Baba Zaviyesi’nde zaviyedar olanlar ki Üsküdar’da vaki Merhume ve magfurunleha Atik Valide Sultan Evkafından olan Yeni İl ve tevabı’i hassaları mahsulünden olmak üzere muayyen olan yevmi tokuz (dokuz) akçe vazifesiyle senevi yedi mudd hınta cerresi hassı-ı mezbur mülhakatından Tenosu (Şarkışla) Nahiyesi’ne tabi Bogarözü maa piyalu karyeler mahsülünden tayin ve tahsis ve ol-babda emr-i şerif ita alınmakla halen zaviye-i mezbura zaviye-darı olan Seyyid Feyzullah ber-mucib-i emr-i ali vazife ve cerresin zikr alınan karye mahsülünden ahz u istifa ide gelmişken birkaç seneden beri nahiye-i mezbure subaşısı olan Ali Baz nam kimesne mütegallibe ve cebbayireden olmak hesabıyla birkaç seneden beri iktiza iden vazife ve cerresini külliyen vermeyip gadr etmekle li-ecli terafi Sivas valisi buyurıldı ve mürasele-i şeriyye ile murafa’a alındıkda itaat ve inkıyad etmemekle zimmetinde kalan vazife ve hıntası tahsil ettirilmek için emr-i şerif sudurını bi-l-iltimas Sivas kadısı arz u inha etmekle zeviye-i mezbure zeviye-darlarının merhume-i müşaru-n ileyha evkafından olan Yeni İl ve tebavi’i hasları mahsulünden muayyen olan dokuz akçe vazifesiyle senevi yedi mudd hınta cerresiyle sabıkan hass-ı mezbur voyvodası Ebu Bekir ki arz u inhasına binaen hass-ı mezbur mülhakatından Tenos (Şarkışla) nahiyesine tabi Bagarözü mac piyalüye karyeleri mahsülünden olmak üzere tahsis olunan yetmiş iki (1172) senesinde emr-i şerif olduğu ve mukaddema dahi vazife ve hıntasını (buğday) nahiye-i mezbure subaşısı olan taallüh (bahane) eder diye arz-ı hal olındıkda hass-ı mezburı iltizam eder Sivas Beylerbeyi marifeti ve marifet-i şer’le görülüp çevrilmek üzere yetmiş yedi (1177) senesi şabanında emr-i çevrilmiş olduğu harameyn muhasebesinden der-kenar olmaya dahi hassı-ı mezbur voyvodası marifeti ve marifet-i şerle görülüp zaviye-dar-ı mezburın subaşı-ı merkum zimmetinde bakı ve mütehakkik olan vazife ve cerresi her ne ise ala hal tahsil ve eda ettirilmek üzere emr-i şerefim verilmek babından iftiharı-l-ümera ve l-ekabir-i müstecmi cemi-l-ahvali ve l-müfahir bi-l-fiil Baş defterdarım Sarım İbrahim dame ulüvvühü telhis etmekle imdi telhisi mucebince amel olınmak babında Ferman-ı Alişan’ım sadır almıştır buyurdım ki hass-ı mezbur Voyvodası muma-ileyhsin husus-ı mezbur marifetin ve marifet-i şerle görülüp zaviyedar-ı mezburın subaşı-ı merkumın zimmetinde baki ve mütehakkık olan vazife ve cerresi her ne ise ala eyyi halin tahsil ve eda ettirip mugayir-i emr-i alişan kimesneye gaile vü muhalefet ettirmeyesiz söyle bilesiz alemet-i şerifime itimad kılasın.

Tahriren el yevmi-l-sani işrin Muharrem senet-s-semane ve semanın ve iete ve

 

Elf (22 M. 1188 Mahrusa İslambol)

 

BELGE

Ozan Tahir Aslantaş’tan alındı.

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi