HINIS KALESİNDEKİ 20 CEPNİ KIZILBAŞ’IN CEZALANDIRILMASI

HINIS KALESİNDEKİ 20 CEPNİ KIZILBAŞ’IN CEZALANDIRILMASI

YAZI

13 Rabiyülevvel sene 985 (Mayıs 1577), Padişah 3. Murad, Sadrâzam Sokollu Mehmed Paşa’dır. İran Şahı Tah-masb’dır.

 

 

KİMDEN

Padişah ‘tan

 

 

KİME

Erzurum (Arz-ı Rum) Beylerbeğisi’ne HÜKÜM

 

KONU           

Hınıs Kal’asında 20 kadar Çepni ile Şah’tan (İran’dan gelme) gelme KIZILBAŞLAR olduğu, bunların Kal’ ada bozgunculuk yaptıkları, bunlara karşı önlem alın­ması.

 

BELGENİN MEALİ

Mezkûr (adı geçen) Maksuda virildi.

Erzurum Beylerbeğisi’ne HÜKÜM Kİ,

Hâlâ Hınıs Kal’ası Ağası olan Maksud mektub gönderüb kal’a-i mezbûre (yukarıda adı geçen) müstahfızlarının (koruyu­cu) gariblerinin aralarında yirmi neferi Çepni ve şarkdan gel­miş taifeden olub herbirin hâlâ KIZILBŞ amnıisi (amcası) ve dayısı olub zikr olman yirmi nefer hisar eri cümlesini ıdlâl (yoldan çıkarma) itmişdir deyû bildirmeğin BÜYÜRDÜM Kİ, Vardıkda te’hîr iitmeyüb (geciktirmeden) mezburların (yukarıda adı geçenler) ahvâlini müşârün-ileyh (adı geçen) ağa ma’rifeti ile şâir hisar erleri garibler (kapıkulu süvari ocaklarının 5. ve 6. Bölükleri) mahzarlarında (önünde) hakk üzere teftiş ve tahkik (araştırma) idüb göresin fi-l-vâki’ (gerçekten) ol mikdar nefe­ri Çepni taifesinden olub ba’zıları dahi Şark’dan (İran) gelüb ıd­lâl üzere (bozguncu) iseler ol makuleleri ale-l-esâmi (adlarıyle) defter idüb ve ıdlâllerin mufassalan (bozgunculuklarını uzun uzadıya) yazub arz eyliyesinsana anler hakkında emrim ne veç­hile sudur iderse mûcibiyle (gereği) amel eyliyesin.

 

BELGE

Mühimme Defteri, cilt: 30, s. 222

 

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi