HEZERGRAD’DA SÜCA VELİ DERVİŞİ BALI BABA DERGAHI

HEZERGRAD’DA SÜCA VELİ DERVİŞİ BALI BABA DERGAHI


YAZI

6 Şevval sene 990 (Ekim 1582), Padişah 3. Murad dönemi, Sadrazam Koca Sinan Paşa, İran’da Şah 1. Tahmasb’tır.

 

KİMDEN

Padişah’tan,

 

KİME

Hezargrad (Razgrad-Bulgaristan’da) Kadısına HÜKÜM,

 

KONU           

Hezargrad kazasının Kara Lom (çay) yöresinde müteveffa Yahya Paşa Oğlu Bali Baba’nın zaviyesinin geliri zaviyeye karşı bazı müderrislere verildiği, bu ise vakıf edenin koşullarına aykırı olduğu, buna engel olunması istenmektedir.

 

BELGENİN MEÂLİ

Hezargrad Kadısına HÜKÜM Kİ,

Südde-i saadetime arz-ı hal sunub kaza-i mezburda (adı geçen) Kara-Lom mevkiinde Mütevveffa Yahya Paşa oğlu Bali Baba Zaviyesinin ve (boş bırakılmış, bu kasaba Rusçuk olabilir) ve kasabasında zaviye-i mezbure (yukarıda adı geçen) Şeyh Şüca dervişlerine vakf olub mahsûl-i vakf derunında kendü ma’işetlerine vefa itmez iken ba’zı hükkam (kadılar) hilaf-ı şart-ı vakıf (vakf eden) kimi müderrise cibayet (devlet gelirlerinin toplanması) ve tevliyyete (mütevvelliye) arz idüb de atla şekva (şikayet etme) olınub hilaf-ı şart-ı vakıf (vakf edenin koşuluna ters-aykırı) derhal cemaatın ref’ine emir şer’le virilmiş iken men olmayub vakf harab olmışdır i’lam olınmağın şart-ı vakıfa muhali olan cemaat def olınmasını emr idüb BUYURDIM Kİ,

Şart-ı vâkıfa (vakfedenin koşuluna aykırı) olan ref (kadırıp) min ba’d (bundan sonra) hilaf-ı şart-ı vakıf mahsul-ı vakf kimesne dahl (karışma) itdirmeyesin.

 

BELGE

BOA- cilt: 48, s. 156/874

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi