HADİM (ISPARTA) İLİ BEYİNE HÜKÜM

HADİM (ISPARTA) İLİ BEYİNE HÜKÜM.

 

YAZI

4 Receb sene 983 (ekim 1575) Padişah 3. Murad dönemi. O yıl Venediklilerle barışın yenilenmesi imzalandı.

 

KİMDEN

Padişahtan.

 

KİME

Hadim (Isparta) ili Beyine HÜKÜM.

 

KONU           

Ağlasun da Karagöz denen yürük taifesinden İstanbul’a yollanacak zahireler için deve istemeye giden görevliler yürükler tarafından feci şekilde dövülüp sakatlandıkları bu kavga çıkan kişilerin kimler olduğu bildirilmesi istenmektedir.

 

BELGENİN MEALİ

Sinan Çavuşa virildi

Hamid (Isparta) İli Beyine HÜKÜM Kİ,

KARAGÖZ dimekle ma’ruf yürük taifesi kadîmden (çok eskiden) fesad üzere olmağın merhum Babam Hüdavendigar (Padişah 2. Selim) abe serahu (toprağı kabri iyi ve temiz olsun) Kütahyadan bölük halkı ile Bölük Ağası gönderüb haklarından gelinmek emr olınmak müyesser (Kolay) olmayub lakin yerine fesad üzere olub ve bu def’a AĞLASUN Kadısı İstanbul zahiresi tahmil (yükleme) içün mezburlardan (yukarıda adı geçenler)emir mücebince kira ile deve taleb itdikte varan kadı ademisi ve Anadolu Çavuşlarından Abdi’yi muhkem (iyice) darb idüb (dövüp) ve bir sipahinin (Tımar sahibi, suvari askeri) kolun amelden (iş görmek) koyub ma-beyinde (aralarında) muharebe oldıkda mezkurların (adı geçenler) dahi bir ademi katl olındığından Dergah-ı Muallam (saray) çavuşlarından Siann İ’lam (Bildirme) etmeğin BUYURDUM Kİ,

(Yazılmamış) bu hususı evkat-ı vech (uygun surette) teftiş ve tefahhus (inceden inceye araştırma) kılub göresin fi—vaki’ mezkur Abdi Çavuşu emr-i şerifim mücebince mezkurlardan kira deveyi taleb idüb aldıkda emre itaat itmeyub elinden almak içün adem gönderüb bir sipahinin kolın amel-i mande (sakat)idüb muharebe itdikleri vaki(ise muharebe iden kimler ise vuku’ı üzere yazub bildiresin.

 

BELGE: BOA – Mühimme Defteri C. 27 S. 18

 

Belgenin transkripsiyon, çeviri ve açıklamasını yapan

Ahmet HEZARFEN

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi