BALÇIK’TA “AKYAZILI SULTAN TEKKESİ” VAKFININ SU DEĞİRMENİ

BALÇIK’TA “AKYAZILI SULTAN TEKKESİ”
VAKFININ SU DEĞİRMENİ

 

YAZI  

25 Şevval sene 1149 (Şubat 1737), Padişah 1. Mahmut ve Sadrazam Silahdar Seyyid Mehmed Paşa dönemidir.

O yıl Rus ve Avusturya savaşları başladı, 4 Agustos’ta Hekim Ali Paşa Bosna2da Avusturya kumandanı Hildburgausen’i bozguna uğrattı. Vidin’e hücum eden Avusturya kuvvetleri İvaz Mehmet Paşa mağlub ettiği gibi Rusyalar’ı Özü ve Kılburun’dan uzaklaştırdı, Avusturyalılardan Adakale’yi kurtardı.

 

KİMDEN

Akyazılı Sultan Tekyesi’nde Zaviye-dar Derviş Halik’den

 

KİME

Divan- ı Humayun’a arıza

 

KONU

Balçık (Bulgaristan’da) İlçesi, Batova Köyü’nde bulunan AKYAZILI SULTAN ZAVİYESİ VAKFI’nın sudeğirmeni, taşınmaz mallarına bazı kişilerin ele geçirmeye çalıştıkları, bu vakfın malvarlığını bu kişilerden kurtarmak zor olacağından bu vakfı Babü-s Süaade Ağası (Topkapı Sarayı’nda hadım akağalar) gözetimine verilip yine eskisi gibi Hazine-i mande (Devlet hazinesine kalıp tasarruf edilen para) benim üzerimde kalması için gerekli işlemin yapılması” dileği,

 

BELGENİN MEALİ

SAHH

MUCİBİNCE BABÜ-S—SÜAADE AĞASI NEZARETİNE KAYD U İBKA OLUNMAK

BUYURULDU

25. L. Sene 1149 (Şubat 1737) Devletü Saadetlü SULTANIM Hazretleri sağ olsun

BU KULLARI Balçık Kazası’na tabi’ Batova nam mahalde vaki’ AKYAZILU ZAVİYESİ EVKAFI’nın altmış dört akçe (21. 33 para – 0. 54 guruş) hazine-i mandem (Devlet hazinesine kalıp tasarruf edilen para) mukabili ber- vech-i te’ bid zaviye- dar ve mütevelli olub lakin kaza-i mezburda (adı geçen) ba’z kimesneler fuzuli Vakf –ı şerif ve müteallık değirmen ve ba’z eşyaların zabt ve mahsulatı ekk ü bek eylemek adeti müskülli müdahele itmeleriyle merahim-i aliyyelerinden mercudır ki (siz ulu kişinin merhametinden beklenen) vakf-ı mezbur (yukarıda adı geçen)  kimesnenin nezaretinde olmayub saadetlü babü-s- saade ağası nezaretlerine ilhak ve yine kema fi-l- evvel bu kullarına ber- vech-i te’bid hazine-i mandeme mukabil ibka (bırakılmak) babında emr ü ferman devletü sadetlü Sultanım hazretlerinindir.

 

Bende –i

Derviş Halil Mütevelli ve Zaviye – dar

ŞART-I VAKIF DER- KENAR

Vakf-ı mezburın vakfiyye-i ma’mul bahası mukayyed olmamağla şart-ı vakıf ne vechile oldığı ma’lum değildir ferman devletü sultanım hazretlerinindir.

 

Fi 9 Razaman sene 1149

 

SAHH

BU HUSUS ZAVİYE- DARLIK VE TEVLİYYETİN ARZ-I HAL İLE NEZARETE İLHAK OLANAĞI VAR MIDIR? DER- KENAR

 

Zikr olınan zaviye-darlık ve tevliyyetde vazife-i muayyene ile tedarik ve hazine-imande eylediği altmış dört akçe ulufesi mukabili ber-vech-i mezbur Derviş Halil üzerine olduğu defterde mestur ve kimesne nezaretinde değildir emr-i ferman devletlü sultanımındır.

Fi 26 Şa’ban sene 1149

 

SAHH

TARİHİ TAHRIR OLA

Hala mibnval-i mesuh üzere mukayyeddir ferman devletlü sultanımındır.

Fı 24 Şevval sene 1149

 

SAHH

Bu makule zaviye-darlık ve tevliyyetin arz-ı hal ile nezarete ilhak olınageldiği Küçük Evkaf Muhasebesi’nde mukayyeddir, ferman devletü sultanım hazretlerinindir.

Fi 24 Şevval 1149

 

BELGE

BOA- Ali Emiri Tasnif 1. Mahmud, No: 9239

 

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi