VAN BEYLERBEYİNE HÜKÜM

YAZI

7 Ramazan sene 985 (Kasım 1578) padişah 3. Murat dönemi sadrazam: Sokullu Mehmet Paşa, İran’da 1. Tahmasb’tır.

O yıllar, (1578-1590) Osmanlı-İran savaşları devam etmekte (1577-1579) Lala Mustafa paşa ve Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Gürcistan, Şirvan ve Dağistan’ı zaptetmeleri.

O yıl Osmanlı Devleti Toskana (İtalya) ile ticaret antlaşması imzaladı.

 

KİMDEN

Padişahtan,

 

KİME

Van Beylerbeyine HÜKÜM,

 

KONU 

KIZILBAŞ (İran) ile yapılan savaşta Yüzbaşı Ahmet Ağa tutsak alındığı, bunu yine İran’a vererek yerine arada tutsak olan yeniçerilerden bazılarını kurtarmaları.

 

BELGENİN MEALİ

Van Beylerbeyine HÜKÜM Kİ,

KIZILBAŞ’da yüzbaşı olan Ahmet Ağa vaki olan cenkde ele getürildikde südde-i saadetime (İstanbul’a) irsal (yollama) eyledüğin Ahmet Ağa Kızılbaş da olan kimesnelerden onun yerine halas (kurtarma) etmek üzere ıtlak (salıverme) olınması rica eyledüği ecilden mezkur Ahmet Ağa adamlarından (boş bırakılmış) irsal (yollama) olınmışdır BUYURDIM Kİ, (boş bırakılmış) vardıkda mezkurı (Ahmet Ağayı) Kızılbaş’da olan mahbuslardan birbirleriyle istibdal (değiştokuş) itmek üzere ıtlak (salıverme) eyliyesin amma ber-vechile tedarik eyliyesin ki, halas (kurtulma) olan ihmali olmıya.

 

BELGE

BOA- Mühimme Defteri cilt: 32 s.69/155

 

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi