ÜSKÜDAR’DA YIKTIRILAN BEKTAŞİ TEKKELERİ’NİN YERLERİ BAHÇE YAPILIYOR

 

YAZI   

1241 (1826) yılı, Padişah 2.Mahmud dönemi, o yıl Yeniçeri Ocağı (Vak’a-i Hayriyye) kaldırılırken Yeniçeri Ocağının dayandığı BEKTAŞİ TARİKATI’da kaldırıldı, Bektaşi babalarının ünlüleri idam edildi, müridleri de öteye beriye sürgün edildi.

 

KİMDEN

Sadrazam’dan (Rapor)

 

KİME  

Divan-ı Hümayun’a

 

KONU 

İstanbul ve Üsküdar’da yıkılan Bektaşi tekkelerinin arsa, mülkleri ve zaviye-darlıkları ile yıkılmayan yıkılması, yahut eski hali üzere bırakılması, vakıf olan hane, arsa, tarla ve bağları, bahçeleri Merhum Sultan Beyazıt Han (2.Beyazıt ‘ın vakıfları tarafından, mülk olanların devlete yahut varsa vakıf edenlerin evladlarına bırakılması.

 

SADRAZAM’IN TAKRİRİ

ŞEVKET-LÜ KERAMET-LÜ MAHABET-LÜ KUDRET-LÜ VELİYYÜ-N-Nİ’METİM EFENDİM

PAD-ŞAHIM

Ma’lüm-ı hümayun-ı mülük-aneleri buyurıldığı üzere Dersaadet (İstanbul) te ve Üsküdar’da münhedim (yıkılan) BEKTAŞİ TEKKELERİ’nin arsa ve mülk ve zaviye-darlıkları ve hedm olınmayan (yıkılmayan) türbelerinin hedm (yıkılması) ve yahud hali üzere bıragılması ve vakıf olan hane ve arsa ve tarla ve bağların Cennet-mekan ve Mağfurün-leh Sultan Beyazid-i Veli Han (2. Beyazid) tabe serah (kabri temiz ve iyi olsun) Hazretlerinin vakıfları tarafından ve mülk olanlarının canib-i miriden (devlet hazinesine) zabt veya evladı olanlarının evladlarına terki hususlarına dair geçende defter-dar efendi kullarının takdim edip sürh işareti ile (kırmızı mürekkeble) merfü-ı atabe-i ulyay-ı (yüce padişah katı) şah-aneleri kılınan bende behd bir kıt’a takriri balasına (üzerine) şeref-efzay-ı sudur (şeref arttıran) olan Hatt-ı Hümayun şevket-makrun (şevketli) müluk-anelerinde vakf olan hane ve arsa ve tarla ve bağların vakf-ı müşurün-ileyh (adı geçen) tarafından ve mülk olanların dahi varis-i ma’rufları var ise anlere terk olmadığı suretle canib-i miriden zabt olınmak üzere icra ve hedm olmıyan (yıkılmıyan) türbelerin suret-i şer’isi ne vechile ise efendi daimiz (şeyhü-l-islam) den istinga (onunla yetinerek) olınub ba’de (sonra) ana göre icra olınmak üzere taraf-ı hümayunıma keyfiyeti arz idesin deyu emr u ferman buyurılmış olmağla mucibince keyfiyeti Semahat-lü Şeyhü-l-islam Efendi da’ilerinden istinga olındıkda anler dahi husus-ı mezkurın suret-i şer’isini mübeyyin (bildiren) lazım gelen bir kıt’a fetvay-ı şerifesini irsal (göndermiş) etmiş olmaları ile manzur-ı hümayun-ı mülük-aneleri (padişahın görmesini sağlamak) buyırılmak için arz u takdim kılındığı muat-ı ilm-i alileri (geniş bilgileri olunca) buyurıldıkda emr u Ferman Şevket-lü Keramet-lü mahabet-lü (heybetli) Kudret-lü Veliyyü-n-ni’metim Efendim Pad-şahım Hazretlerinindir.

 

HATT-I HÜMAYUN

BENİM VEZİRİM

İŞBU TAKRİRİN VE FETVAY-I ŞERİFE MANZUR-I HÜMAYUNIM OLMIŞDIR. BER-MUCİB-İ FETVAY-I ŞERİFE TANZİM Ü İCRALARINA İBTİDAR OLINSIN

 

BELGE

BOA- Hatt-ı Hümayun No: 17453

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi