TUĞRA MUSTAFA BİN MEHMED HAN (Avcı )

EL- MUZAFFER DAİMEN

 

Nişan-ı Şerif-i alişan-ı min mekân-ı sultân ve tuğray-ı garray-ı cihan-ı sitan-ı nüfize bil-i –avni- r-rabbani HÜKMÜ OLDIR  Kİ:

Evlâd-ı vakıftan işbu rafi’-i tevki’i refiü-ş-şan Şehr-i yari SALİH BİN HÜSEYİN zide kadruhu ordüy-ı hümayünıma arzıhal idüb DİMETOKA kazasında CEBEL nahiyesindeki vaki’ müteveffa KIZILDELİ SULTÂN ZÂVİYESİ evkafının yevmi on akçe taamiyyeleriyle tevliyeti EL-HAC OSMAN’ın daima reaya fukarasına teaddi ve hilaf-ı şer-i şerif tecavüzden hale olmadığından maa-da şart-ı vakıf üzere zâviyelerinde olan fukarasına taamiyyelerini virmeyüb kendi ekel ve tevliyeti hilâf-ı şart-ı vakıf-ı ahire iltizam ile virûb karyesi ahalisi perakende perişan olmağla bundan akdem a’yan ve eimme ve ulema ve huteba mahzarları ile ref’ olunub evlâdiyyet ve meşrutiyet üzere kendüye bi-tevcit ve ber-mucib-i şart-ı vakıf it’am-ı taam ve sair zâviyeye müteallik ahvali görüb fukara ve reayası şükran üzereler (okunamadı) ref’olınan merkum Hacı OSMAN yine bir tarikle berat idtirüb gadr itmekle mezbur tekrar ref‘ ve tevliyet-i merkum evlâdiyyet üzere kendüye müceddeden tevcih olınıb biat-ı ali-şanım virilmek babında inâyet rica itmeğin hakkında mezid-i inâyet-i Pad–şahanem zuhuru getürüb mezbur arz-ıhali ve bin yüz yedi senesi Zi-l-ka’desi’nin on birinci güni tarihiyle müverrah virilan rüus-i Hümayûnım mücibince vech-i meşruh üzere bi-tevcih ve ibka ve mukarrer idüb müceddeden bu berat-ı Hümayûni virdim ve BUYURDUM Kİ,

 

Mezbur SALİH BİN HÜSEYİN zide kadruhu varup üslüb-ı sabık ve evlâdiyyet üzere kema-kan evkaf-ı mezbureye mütevelli olub şöyle ki vazaif-i hidemat tevliyyetdir mer’i ve müeddi kılmaktan sonra ta’yin olınan on akçe taamiyyesin evkaf-ı mezbura mahsulinden alub mutasarrıf ola olbabda ref’ olınan merkum Hacı Osman ve hic ferde bir vechile dahl ü taarruz itdirilmeyub mani’ü mezahim olmayanlar şöyle bileler alamet-i şerifime i’timad kılalar. Tahriren el-yevmi-l rabi’ aşer min Zi-l-ka’detü-ş-şerife senete seb’a  ve mi ete ve elf.

 

Padişâh 2. Mustafa’nın fermânı

(14. Za. 1103) (Haziran 1696 yılı) 

 

Kaynak: Ahmet Hezarfen, Tarihi Belgeler Işığında Kızıldeli Sultan (Seyit Ali Sultan) Dergahı, CEM Vakfı Yayınları: 14, İstanbul 2006, Sayfa: 63-64