TEKKENİN SINIRLARI

 

Evvelâ uzunca Bük’den Tuzluca Su’ya andan Sıra Toğan Pınarı’na andan Penbeci Yolun’ca Sazlu Dere’ye varur anden derece seyirdüb Kiraslu Gedik’ten, Olan Pınar’a ve anden Kurdviran Çeki başında dere sıra Tavukçu Gediği’ne anden Kızılca Yar’a Kılkulağı Pınar’ı dibinde Sırdere’ye (okunamadı) Viranı Deresi’ne ve anden Gürgen Ulağı’na anden dere sıra Kuzgun Kayası’na ve anden Güngörünen anden Yokuşbaşı’na anden Evciller Konağı’na anden yol sıra Bekler Yurdı’na anden Kaya’ya anden Meşhed’e çıkar ve anden Solcak Pınarı’na anden küçük yol sıra Uzun iniş başında Çalık Kaya’ya anden yol sıra Belkır Yurdu’na anden Akça Kaya’ya anden Meşhet’de çıkar ve anden Eski Değirmen’e anden Koçkayası’na ve anden Kuş Depesi’ne anden Soğan Ağacı’na anden Topçı Yurdı mukabelesinde olan Yüksek Depe’ye gelür ve anden sonra dik aşağı giden dere ağzına sınur içün dikilen taşa gelür arden Devecini Yurdı’na gelür ve anden Mezbur Yurdu’dan çıkan yol sıra arkurı (aykırı) gelen yol geldüği büyük Yerlü Kaya’ya anden sırt sıra yapulca nam Yenice Kunen Köy’den gelen Ulu Öyük üstündeki Çatal Ballut Ağacı’na gelür anden sırt başında sınur içün dikilan taşa gelür anden

 

Kayacık Pınar’nın su akıntısı varub dereye kavuştuğu yere varur anden arkurlayub girü hudud-ı evvel uzunca Bük’e ulaşır deyü işbu hudud ile mahdud olan sınurun içinde ziraât ve haraset olınan yerlerdeki işriyyet ve kanun üzere aid ve raci olan rüsümini haricden şimdiye değin bir ferd dahl itmiş değüldir deyü adül (bilir kişi) müsliminden haric karadan bi-garaz müselmanlardan Kuzgun Kayalı dimekle ma’ruf Karye’den Abdullah Veled-i Nesimi El-İmam ve Abdi Hoca Veled Memi ve Karya-yı Kayacık’dan Ahmed Veled-i mübarek El-İmam ve İbrahim Hoca Ali ve Karye-yi Balcı’dan Mustafa Veled-i Yenlü ve Mehmed Veled-i İnebeyi ve Karye-yi Müslemin’den Beyti Veled-i Sa’di Hoca ve Kurd Seydi nam kimesnelerin şehadetleri ile mahdud-ı mezbur kadimü-i eyyamdan beru ila hazihi-l an KIZILDELİ BABA’nın vakf-ı evlâd itdiği muayyen ve mümtaz sınurıdır.

 

Haricden bir ferd dahl itmiş değüldir deyü eda’i şehadet itdüklerinden gayri ellerinde olan hüccet-i sabıkalarında dahi hudud-ı mezbur mestür ve mukayyed bulunmağın mahdud-ı mezburın sınurı içinde vaki olan a’şar-ı şer’iyye ve rusum-ı örfiyyesini Merhum Kızıl Delu Baba Vakfı’na hüküm olındığına Mevlânay-ı (kadı) müşarü-n ileyhaden aldukları memhur (mühürlü) ve mümza (imza) hüccetlerini hin-i (esnada) tahrirde KIZILDELİ BABA’nın evlâdı kendiru ibraz eylemeğin defter-i atikde (eski)  mukayyed olmağla halen defter-i cedide (yeni) dahi kayd olındiği husus-ı mezburda efrad-ı afri ( başka kişiler) deden bir ferd dahl u itmiye

Suret-i defter-i cedid-i mufassal-ı sultâni budır ki nakil olındı tahriren fi evail-i şehr-i Ramazan sene ahdi ve elf  (1001)

 

Bi-makam-ı Kostantiniyye El-Mahruse

 

Padişâh 3. Murad, 1 Haziran 1593 yılı

 

Kaynak: Ahmet Hezarfen, Tarihi Belgeler Işığında Kızıldeli Sultan (Seyit Ali Sultan) Dergahı, CEM Vakfı Yayınları: 14, İstanbul 2006, Sayfa: 57-58