SAVAŞLARDA ORDULARIN YANINDA BEKTAŞİ BABALARININ BULUNMASI

 

YAZI   

10 Zilhecce 1187 (Şubat 1774) yılı, padişah 1. Abdülhamid zamanı. O yıl Haziran ayında Sadrazam Muhsinzade Mehmet Paşa Bulgaristan’ın kuzeyindeki … (Nov-gradets) Köyü yakınında Ruslar’a yenildi, Ruslar’la 21 Temmuzda Küçük Kaynarca (Dobruca’da Silistre’nin güney – doğusunda köy) barış antlaşması imzalandı. 1768-1774 yıllarında Türk-Rus Savaşı böylece sona erdi. Buna göre Türkiye Dneperve Buğ ırmakları arasındaki toprakları Rusya’ya bırakıyor, Karadenizi Rus ticaret gemilerine açıyor, ayrıca Rusya Balkan Hristiyanlar’ının korumasını üzerine alıyor (bugün Sırbistan’a yaptığı gibi), Türkiye’de Ortodoksların dinsel törenlerine engel olmayacağına, yeni kilise ve manastırlar yapılmasına izin vereceğine dair söz veriyordu. Bu antlaşma ile Kırım’ın istiklali tanınmış, bu antlaşma Kafkaslarda Rusların durumunu güçlendirmişti.

Bu antlaşma Osmanlı Devleti’nin imzaladığı en ağır anlaşmalardan biridir, bir daha kaybettiğimiz bu İslam Türk devletlerini kurtaramadık (onlar bugün kendilerini kurtarmaya çalışıyor.)

 

KİMDEN

Divan-lı  Hümayun’dan-FERMAN

 

KİME  

Ocak’ta Eski Kulkethüdası (Yeniçeri Ocağında Yeniçeri Ağası’ndan sonra gelen en büyük amir) El-Hac Seyyid Halil’e

 

KONU 

Birkaç yıldır Ruslar karşısında yenilgilere karşı zafer kazanmak için orduya yeni asker toplarken cephedeki askerin dini ve milli duygularını harekete geçirmek, onlara morel vermek için çok miktarda BEKTAŞİ DEDESİ ile BEKTAŞİ KÖÇEKLERİ’nin katılmalarını sağlamak.

 

BELGE

SAHH

BUYURULDU

Ocakta eski Kulkethüdası olup Anadolu Bölgesinde zafer kazanmak için Kırım ve Özü cephesine asker toplamakla görevli El-Hac Seyyid Halil’e Allah onun şanını sürdürsün, HÜKÜM Kİ:

Bundan önce kardeşim Merhum Mustafa (Üçüncü) Han zamanında fermanla Anadolu bölgesinden zafer kazanmak için gerek Orduy-ı Hümayun’uma gerek Kırım (Ukrayna’da), ve Özü (Ukrayna’da) cephesinde düşmanla çarpışanlara manevi destek ve moral verecek BEKTAŞİ DEDELERİ’ni acele cepheye yollamakla görevli …. Süleyman Paşa Rikab-ı Hümayun Kaymakamlığı’yla daha önce İstanbul’a gelerek zafer kazanmamız için askerlere komutan (Serdar), serdengeçti (Gönüllü fedai) tamamına Ağa (yüksek rütbeli Yeniçeri subayı) bayraktarlarını düzenlemesi için buyruğumu rica etmiş, eskiden beri uygulanmakta olan yönteme göre Yeniçeri Ağası olan vezirim yeğen Es-Seyyid Hacı Mehmet Paşanın i’lamı uyarınca hareket edilmesi hususunda yukarıda adı geçen Orduy-ı Hümayunum kaymakamına hitaben Yüce emrim sadır oldu, lakin asker toplamakla görevli Eski Kulkethüdası’sın, asker toplamla görevli olduğun yerlerde özellikle BEKTAŞİ KÖÇEKLERİNDEN daha çok asker toplamıya bak, bunlar hemen görevli oldukları yere koşsunlar. Eski Serdengeçti ağaları ve alemdarlarının onar akçe terakki (Askeri sınıflarla devletten para alan her cins memurlara ait aidatın çeşit nedenlerle artması)’leri savaş sonrası verilmek üzere şimdi görev yapsınlar diye bu fermanım çıkarıldı.

Din düşmanı 3-4 yıldan beri bazı yerlerimizi ele geçirerek Muhammed ümmetinin başına bela kesilip zor durumda bıraktığını herkes bilir.

Din gayreti, İslamiyet, namus ve hamiyyeti olan büyük küçük herkesin din devlet uğruna asker olup düşmanla savaşmıya boynunun borcudur (vacibe-i zimmet). Fermanda yazıldığı gibi: Eski ağalar, alemdarlar hemen göreve koşsun, Allah’ın yardımıyla savaş sonrası gerekli terfileri yapılacağı kutsal din ve yüce devletim için özveriyle görev yapanlar şüphesiz dünyada ödüllendirildikleri gibi, ahrette de Peygamber’in şefaatına kavuşacaklarını tüm askerlere duyur. Anlat, Gerek Orduy-ı Hümayum’a ve Kırım ve Özü yöresine bir saat önce asker ulaştırmaya çalış.

Sakın umursamazlık yapma, ihmalcılıktan sakınasın diye Sekranbaşı (Yeniçeri ocağının 65. Cemaat Ortasını oluşturan sekranların başı) Yusuf Allah O’nun şanını sürdürsün, tarafından mühürlü mektup verilmekle uzun uzadıya anlatıldığı üzere uygulayın (mühürlü mektup verilmekle vech-i meşruh üzere amel olunmak babında)

 

Fi Evail. Sene 1187 (Şubat 1774)

 

BELGE

BOA – Cevdet Askeri No: 39890

 

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi