ŞAH İSMAİL’E BAĞLI OLAN KERKÜK’TE BİR ÇOK KIZILBAŞ OLDUĞU

 

YAZI

14 Ramazan sene 985 (Kasım 1577), Padişah III. Murat dönemi, sadrazam Sokullu Mehmed Paşa, İran’da Şah I. Tahmasb’tır. O yıl Lala Mustafa Paşa ve Özdemiroğlu Osman Paşaların Gürcistan, Şirvan ve Dağistan’ı alarak ilk defa Osmanlı sırını Hazar denizine ulaştı. Lehistan (Polonya) krallığının onaylanması

 

KİMDEN

Padişah’tan

 

KİME

Şehrizol Beğlerbeği’ne HÜKÜM

 

KONU

Şah İsmail şah olalı Kerkük’e bağlı Dakofa nahiyesinde birçok KIZILBAŞ olduğu, bunların yakalanıp yargılanmaları buyurulmaktadır.

 

BELGENİN MEALİ

Şehrizol Beğlerbeği’ne HÜKÜM Kİ;

Kerkük kadısı mektub gönderüb nahiye-i Dakofa tabi, Arabkendi nam karyede sakin Farreh ve Nasraddin Bin Abdülnüseyn ve Ali Bin Abdül ve Receb Bin Şenab ve Hüseyn nam kimesneler içün KIZILBAŞ Şah İsmail Şah olalı er avret ve kız ile bir yerde mahlut (karma karışık) el ele olub rafzı (şii fırkasına bağlı) zahir ve peyda (açığa çıkma) eylemişlerdir deyü haklarından gelinmek ricasıne arz etmeğin şer’le (mahkemede) teftiş ve tafahhus (inceleme denetleme) olınmasını emir idüb BUYURDIM Kİ, (boş bırakılmış) vardıkda bu babda mukayyed (yakalama) olub mezkurlerin ahvallerini şer’le tetiş eyleyüb göresin fi-l-vaki arz olındığı gibi ise ki, vech-i meşruh üzere fesad ve şenaatları (kötülükleri) ve hilaf-i şer (şeriata aykırı) vasıfları olursa şer’le (mahkeme) sabit olan na-meşru (yakışıksız) et-varını yazub sicil ve mahfuz kayd itdirüb vuku’ı (olduğu) üzere arz eyliyesin

 

BELGE

BOA _Mühimme Defteri, cilt 33 s. 188/91

 

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi