RUMELİ YENİ ZAĞRA’DA KIDEMLİ BABA ZAVİYESİNE DEDE ATANMASI

 

YAZI   

6 Receb sene 1143 (Ocak 1731), Padişah 1. Mahmud, Sadrazam Kabaluk İbrahim Paş dönemi, O yıl 15 Eylülde Hekimoğlu Ali Paşa İran Şah’ı Tahmabs’ı Kuzican’da yenerek Hemedan, Tebriz ve Urmiye’yi aldı, bir yıl sonra Aras nehrinin kuzeyindeki topraklar Osmanlılara bırakılarak antlaşma yapıldı.

 

KİMDEN

Haci Bektaş Veli Evladı Şeyh Ali’den

 

KİME  

Divan-ı Hümayun’a

 

KONU

Rumeli’de  Yeni- Zağra (Nova Zagora- Bulgaristan’da) yakınında KIDEMLİ BABA Zaviyesi’nde tekye-nişin olmadığı Ocak emek-darlarından Derviş Mehmed’in tekye-nişin atanmasının uygun olacağı.

 

BELGENİN MEALİ

Bismillahi

SAHH

MUCİBİNCE TEVCİH OLINMAK

BUYURILDI

6. B. sene1143

Der-i Devlet-i Mekine Arz-ı Da’i-i Kemine Budır ki,

RUMİLİ’DE Yeni Zağra kurbunda mütevveffa KIDEMLİ BABA rahmetlü aleyhi zaviyesinin tekye-nişinliği olmayub hali ve muattal (bırakılmış) oldığı ma’lum-ı daileri (dilekçeyi yazan) olmağın merham-i aliyyelerinden mercudır ki (istenen) Ocağımızı emek-darlarından Derviş Mehmed tekye-nişin olmağa isti’dadı olub mahall ve müta hakk olmağla zaviyenin tekye-nişinliği mezbur (adı geçen) Derviş Mehmed Bektaşiye üzerine tevcih ve yedime Berat-ı şerif-i ali- şan sadaka ve ihsan buyurılmak ricasına arz u i’lam olmağın baki emr-i ferman men lehü-l-emrindir tahriren min şehr-i Recebü-l- mübarek senete sülase erba’ın ve mie ve elf (Receb sene 1143)

Mine-d-da’i Şeyh Ali an evlad-ı Hacı Bektaş-ı Veli

 

BELGE

BOA – Ali Emiri Tasnir 1. Mahmud, No:7066

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi