RUMELİ‘DEKİ TEKKELER

 

TEKKENİN BULUNDUĞU KASABA VEYA KÖYÜN ADI          KAC ADET OLDUĞU

 

SIRA

 

1          Ağırboz (Yunanistan’da)  Veli Baba Tekkesi ve.                           2

2          Akhisar             (Prusac Bosna Hersek’te)                                                          3

3          Arad      (Romanya’da)                                                                         1

4          Aydos (Bulgaristan’da) Ahılı, Çelebi Zaviyeleri                                         2

5          Babadağ (Romanya’da) Saltuk Baba, Maçin Baba                                    1

6          Baf (Yunanistan’da) Hasan Ağa Tekkesi                                     1

7          Banaluka (Bosna Hersek’te)                                                                  1

8                    Buda Peşte (Macaristan’da) Gül Baba Tekkesi (1541’de yapıldı)

Hindi Baba Tekkesi, Miftah Baba Tekkesi, Gürz İlyas Gazi Tekkesi,

Muhtar Baba Tekkesi ve Peşte’de 2 Tekke olup toplam 7 adet.

9          Belgrad (Yugoslavya’da) Molla Ali Paşa Türbesi olup Viyana’yı

            kuşatan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın başsız vücudu burada

            gömülüdür.                                                                                                     1

10        Debre-i Bâlâ (Yugoslavya’da)  Hasan Baba Tekkesi vb.

            Mahmut Paşa Tekkesi                                                                          5

11        Dimetoka (Yunanistan’da) Seyyid Ali Sultan diğer adı Kızıldeli ve

            Abdul Cüneyd Zaviyeleri                                                                       2

12        Drac (Durres, Arnavutluk’ta)                                                                 1

13        Dupniçe (Bulgaristan’da)                                                                                  3

14        El Basan (Arnavutluk’ta)            Birkaç Tekke                                        2

15        Eskicuma Cuma-i Atik (Tırgovişte Bulgaristan’da) Kızana

            (Monino) Tekkesi                                                                                             1

16        Ergiri (Arnavutluk’ta) ilçelerinde                                                            40

17        Görice (Arnavutluk’ta)                                                                          1

18        Gümülcine (Komotini- Yunanistan’da) Ali Enver Zaviyesi vb.         3

19        Filibe (Plovdiv – Bulgaristan’da)                                                             11

20        Hasköy (Haskovo Bulgaristan’da) Otman Baba Tekkesi vb.                     3

21                 Hezargrad (Razgrad Bulgaristan’da) Demir Baba, Hüseyin Baba,

Bali Bey, Yunus Abdal, Musa Baba, Çorap Baba.                         6

22        İpek (Peç Yugoslavya’da) İdris Baba Tekkesi (1591’de yapıldı)    1

23        İzvornik (Bosna Hersek’te)                                                                               8

24        Kaçanik (Makedonya’da)                                                                                  1

25                 Kalkandelen (Tetovo Makendonya’da) Sersem Ali Baba ve

Harabati Baba Tekkeleri, bunlar Balkanlardaki Bektaşilik

En önemli merkezleridir.                                                                                   2

26                 Kanije (Nagukanije Macaristan’da)                                                        2

27                 Karaferya (Verrea Yunanistan’da) Hasan Baba, Sinan

Bey Sultan, Kemal Ata, Dur Bali Baba, Abdussamet Sultan,

Seyyid Sultan Tekkeleri                                                                        6

28        Karnabat (Bulgaristan’da) Birkaç Tekke                                                 3

29        Kavala (Yunanistan’da)                                                                        3

30        Kırçova (Kiçevo Makedonya’da)                                                            5

31        Kızanlık (Bulgaristan’da)                                                                       3

32                 Kosova (Makedonya’da) Padişah 1. Murad Türbesi (1914’te

Yapıldı), Gazi Mestan Türbesi                                                                2

33        Köprülü (Veles Makendonya’da)                                                            7

34        Köstendil (Bulgaristan’da)                                                                                 16

35        Kumanova (Makendonya’da)                                                                 2

36        Küçük Tırnava (Malık Tırnovo Bulgaristan’da) Piyali Veysi                        1

37        Lofça (Loveç Bulgaristan’da)                                                                 5

38        Modan (Yunanistan’da)                                                                         1

39        Mostar (Bosna Hersek’te)                                                                                 3

40        Navarin (Yunanistan’da)                                                                       1

41        Niğbolu (Nikopol Bulgaristan’da)                                                            10

42        Osek (Ezsek Macaristan’da)                                                                  4

43        Plevne (Pleven Bulgaristan’Da)                                                              6

44        Pravadi (Bulgaristan’da) Yediler ziyaretgah Bektaşi Tekkesi                     1

45        Rusçuk (Ruse Bulgaristan’da) Üryani Mehmed Dede, Şucca’ Dede            7

46                 Saray Bosna(Bosna Hersek’te) Gazi Hüsrev Bey, (1542’de yapılmış,)

Gazi Murad Bey (1640’ta yapılmış)                                                        2

47                 Selanik (Thelssaloniki Yunanistan’da) İlyas Efendi, Karaca Ali

Tekkesi vb.                                                                                                     3

48                 Serez (Yunanistan’da) kasaba ve ilçelerinde (Şeyh Bedreddin

Türbesi.                                                                                                          14

49                 Sofya (Bulgaristan’da) Knyajevo’da Bali Baba Tekkesi (1551’de

Yapılmış)                                                                                                        18

50                 sek’te)                                                                                                            1

51                 Şumnu (Şumen Bulgaristan’da) Gelberi Sultan, Çukur Tekke,

Hasan Paşa Tekkesi, Genç Baba evladı Hüseyin Dede vb.                       10

52                 Tırnovo Seymen (Zlaten- dol- Bulgaristan’da) Hızır Baba Tekkesi

(1540’ta yapılmış)                                                                                            1

53        Tamişvar (Timişoara – Romanya’da)                                                     4

54        Tepedelen (Makedonya’da)                                                                   3

55                 Tutrakan (Bulgaristan’da) Denizler Köyünde (Varnentsi)

Ali Baba, Veli Baba, Süleyman Baba, Haydar Baba                                  4

56        Tırhala (Yunanistan’da) Hüsrev Paşa Türbesi                                          1

57        Varna (Bulgaristan’da) Karacabey Türbesi (1444’te Yapıldı)                     1

58        Vidin (Bulgaristan’da)                                                                           7

59        Yanya (Yanina Yunanistan’da)                                                               1

60        Yeni Pazar (Novi Pazar Yugoslavya’da)                                                  2

61        Yenişehr-i Fener (Larissa)                                                                                4

62        Zigetvar (Szigetvar Macaristan’da)                                                         2

63        Ziştovi (Sviştov Bulgaristan’da) kıdemli Baba Tekkesi                              2

 

N O  T : Yukarıdaki cetvele ek olarak:

64                 Balçık (Bulgaristan’da) Batova Köyünde Akyazılı Baba,

Kaligra Baba Tekkeleri                                                                         2

65        Eksi Zağra  (Stara Zagora Bulgaristan’da) Kılıç baba Tekkesi        1

66        Hırsova (Romanya’da)                                                                          1

67        Narda (Yunanistan’da)                                                                          1

68        Kırcaali (Bulgaristan’da) Ali Baba Tekkesi                                               1

69        Osmanpazarı (Omortag Bulgaristan’da) Mehmet Baba tekkesi      1

70        Rusçuk (Ruse Bulgaristan’da) Tay Hızır, Ali Baba Zaviyesi                       2

71                 Mustafa Paşa (Svilengrad Bulgaristan’da) Çirmen Köyünde

Sarıca Paşa Türbesi,Mustafa Paşa’da Ca’fer Baba, Kara Baba,

Ak Baba, Dönen Baba Zaviyeleri                                                           5

72                 Üsküp (Skopya Makedonya’da), Tekke Köyünde Karaca Ahmet

Tekkesi ve. Vaktiyle Rumeli’de 205, Silistre’de 20, 1868’De salname’de Tuna Vilayetinde 86 tekke ve zaviye olduğu (O. Keskioğlu)

 

Bektaşi Halveti şeyhlerin Rumeli’de müritleri aracılığıyle köyler teşkil ettiği de bir gerçektir: Otman Baba, Gül Baba, Hızır Baba, Demir Baba, Gelberi Sultan…

 

Hasköy (Haskovo) Alan Mahalle, Bey-köyü, Paşa – Köyü halkı alevîdir. Hasköy’De Otman Baba Tekkesi vardır. Otman Baba (Ölümü 883/1478) Dobruca, Tırnava, Zağra, Filibe, Edirne, Vize, Babaeski, Serez’i ziyaret etmiştir. Müritlerinden Küçük Abdal 1483’te yazdığı Velayet-name Otman Baba’nın yaşamından bahseder.

1314 İkdam Akyazılı Cilt 3, S. 349’Da Hoca Ahmet Yesevi Halifesi Hacı Bektaşi Veli ile birlikte Bursa’ya geldi, sonra Rumeli’ye Rumeli paşasına Has bir kere yüz bin akçe Rumeli Defterdarına 52.000 akçe zeamet ödedi. Bektaşi Sırrı Nam risaleye müdafaa Reşadettin Çelebi Ahmet Cemaleddin Efendi 1328.

 

 

(1)    Tuğlacı, Pars – Osmanlı Şehirleri, Milliyet, İstanbul – 1985

(2)    Keskioğlu, Osman- Bulgaristan’da Türkler, 1985, Ankara, s. 51

(3)    Balkanlı, Ali Kemal Şarki Rumeli 1986, Ankara, s. 279

 

 

Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi