KIZILDELİ SULTÂN VAKIF ARAZİLERİ

 

YAZI                :14 Zilhicce sene 975 (Mayıs 1568) Padişâh 2. Selim (Sarı Selim) dönemi. O yıl Lehistan (Polonya) ve İran ile barış antlaşmaları yenilendi.

 

KİMDEN  :Hatt-ı Hümâyûn

 

KİME       :Dimetoka ve Ferecik (Bu iki kasaba Yunanistan’dadır) kadılarına

   HÜKÜM.

 

KONU              :Dimetoka’da KIZILDELİ (Seyyid Ali Sultân) BABA VAKFI toprakların işleyen Hıristiyanlar vakfın hakkını vermedikleri şikâyeti üzerine, bu kişilerin yakalanarak yargılanmalarına ilişkin Hatt-ı Hümâyûn.

 

BELGENİN ÇEVİRİSİ

 

Dimetoka ve Ferecik kadılarına HÜKÜM Kİ,

Haliya Südde-i Saâdetime (Mutluluk kapısı) mektub gönderüb bundan akdem hükm-i şerifim varid olub (gelen evrak) KIZILDELİ BABA vakıf eylediği yerlerin haricden ba’zılar gelüb ziraât ü haraset idüb vakfa aid olan hukukı virmeyüb teaddi (zorluk) iderlermiş şer’la (Mahkeme) teftiş olınub vakfa müteveccih(yönelmiş) olan hukukı vakf içün hükm idüb alıverilsün deyû fermân olındıkda ber-mûcib-i emr-i şerif üzerine varılub mahall-i mezbûrda (sözü geçen) ziraât idenlerden YUVAN KETHÜDA zimmi (Hıristiyan KARA YUVANİ ve DİMİTRİ ve NİKOLA) nam zimmiler defatiyle meclis-i şer’a (mahkemede duruşmaya) da’vet olınub itaat-i şer’ itmeyûb deyû yedi nefer kâfir ile elde virile gelüb SEYYİD MİRZA’ya hamle idicek mezkûr(adı geçen) dahi mahkemeye kaçub ve kâfir dahi mahkeme basub ba’de(sonra) Müslümanlar gelüb men’ eylediklerin bildirdiğiniz ecilden BUYURDUM Kİ,

Dergâh-ı Muallâm (Büyük kapı) çavuşlarından HAYDAR ÇAVUŞ ile vusul buldukda mezkûr zimmileri ihzâr idüb gaybübet idenleri şer’le buldırması lâzım olanlara buldırılub getürülüb bi-hasbi-ş-şer’-i-ş-şerif teftiş ve tefahhus (araştırma) eyleyûb göresiz husus-ı mezbur ne vech ile(ne şekilde) olmışdır ve aslı nedir tamam i’lâm idinûb(bilgi alıp) dahil fesadı habs idüb vuku’ı üzere arz eyliyesiz şara emr-i şerifim ne vechile sadır olursa bu vechile amel olına.

 

BELGE: BOA – Mühimme Defteri, C: 7, S: 543

 

Kaynak: Ahmet Hezarfen, Tarihi Belgeler Işığında Kızıldeli Sultan (Seyit Ali Sultan) Dergahı, CEM Vakfı Yayınları: 14, İstanbul 2006, Sayfa: 49-50