KIZIL DELİ SULTAN

BELGENİN MEALİ

Edirne Valisi’ne

Hüküm

Dimetoko kazasında kain (bulunan) Deli Kızıl Tekkesi’nin mukaddema (eskiden) zabtolunub ba-mülk name-i hümayuna satılmış olan arazi değirmenlerinin bahaları eshabına verilerek iştirasıyle (satın alınması) tekye-i mezburenin (yukarıda adı geçen) vakıf olmak üzere vaki olan istid’a üzere gönderilen isti’lam-name (bilgi isteme belgesi)’nin vusuliyle işbu mahallerin mukaddema men olunan Bektaşi Tekyesi arazisinden olub satılmış olduğu ifadesine dair cevaben tevarüd eden (arka arkaya gelen) tahrirat-ı behiyyeleri (resmi güzel yazılar) ile arazi-i merkume (sözü edilen yerler) eshabının esamisi (adları) balasını murakkam (numaralandırılmış) mazbata (tutanak) Meclis-i Vala (Danıştay) ya lede-l havale şimdi bunların tekye-i sabıkasına ircademek olacağından mugayir-i irade-i seniyye olacağına binaen mahallindeki ahali-i merkumeye cevab verilmek üzere keyfiyetin savb-ı valalarına (yüksek makama) iş’ar kılınmış tezekkür ü tensib ü hak-pay-ı hümayün hazret-i mülük-aneden istizan (padişahtan sorulmuş) olunarak irade-i isabet- penahı-ı cenab-ı padişahı (doğru karar veren padişah) dahi ol-merkezde şeref-sünühu südür (şerefle çıkan emir) buyurulmuş olmağla emr u fermanı- ı hümayün hazret-i şahane mantük-i münifi üzere (yüce anlam) icray-i iktizasına himmet buyurmaları siyakında şukka (küçük yazı)

 

Fi 6 Muharrem sene 1269 (20 Ekim 1852

 

BELGE

BOA – amkt. Mvl 57-a/72.34

 

BELGE III.

14.Z. sene 1107 (haziran 1695) Padişah 2. Mustafa Dönemi.

Divan-ı Hümayün’dan Dimetoka’ya (Yunanistan’da)bağlı Cebel bucağında Kızıl Deli Sultan vakıfları mütevellisi Salih Bin Hüseyin’e

Dimetoka (Didymetikon Yunanistan’da) ilçesi Cebel bicağında Kızıl Deli Sultan vakıfları mütevellisi olan Hacı Osman vakıf gelirini kendi yararına kullanıp tekkede hizmet eden ve gelip geçen yolculara vakıf malından bir şey vermediği, binaları onartıp bakmadığı için yöre halkının kadıya şikayeti üzerine yukarıda adı geçenin değiştirilerek yerine yeni vakıf edenin evlatlarından hal ve gidişi beğenilen Salih Bin Hüseyin atanarak (gündelik on akçe ücretle bendisine Berat verilmiştir.

 

BELGE IV.

Dimetoka kadısının divan-ı hümayüna yazdığı i’lama karşı divan-ı hümayundan : Salih Zar olunur huzurumuzda Rafi’olalar Deyü Buyululır Sahh Muma ileyhe i’lama mücebince tevcih ılmamak buyuruldu.

Fi. 14. Za.1107

 

BELGE V

Yine yukarıdakilerin aynıolan bu belge, adı geçen bucağın sözü geçen 22 kişinin mahzarı (toplu olarak verilen dilekçe) olup, dilekçenin altın da bu kişilerin adları ve mühürleri vardır.

 

BELGE

BOA İ.E .Evkaf Tasnif NO: 2891

 

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi