KIRŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ VAKIF YERLERİNDE BAĞLARIN BAKIMI

 

HU

TUĞRA

MEHMED BİN İBRAHİM HAN

EL – MUZAFFER DAMEN

 

Emirü-l-ümeral-kiram kebirü-l-küberai-l- fiham zü-l- kadr ve-l-ihtiram sahibü-l-izz ve-l-ihtişam el-muhtass bi-mezid-i inayet-i meliki-l-allam Karaman beylerbeyisi ALİ dame ikbalühü ve kıdvetü-l- kuzati-l- hükkam ma’denü-l- fazlu ve-l- kelam HACI BEKTAŞ ve kadıları zide fazluhuma tevki-i refi-i hümaun vasıl olıcak ma’lum ola ki HACI BEKTAŞ VELİ EVKAFI evladiyyet üzere bil-fiil mütevellisi olan darende-i ferman vacibü-l-iz’an kıdvetü-l – suleyhai-l-salikin dergah-ı muallama arz-ıhal idüp vakf-ı (boş bırakılmış) …. nam vakıf toprağında  bazı kimesnelerin bağları olup defterde öşr-i bağ-ı hasıl yazılub lakın nice bağlar harab ve kürumindan eser kalmamağla bu dahi ol yerleri tapu ile verip ziraat itdirmek istedik de eshab-ı mülkimizdir deyu niza idüp gadr eylediklerin bildirüb ol-babda hükm-l hümayunum reca eylemeğin buyurdum ki hükm-l şerefimle vardık da husus-ı mezbure mukayyet olup göresin zikr olunan bağlar vakf-ı merkume toprağında ise sahiplerine muhkem tembih eyleyesin ki bağların tamir idüp şerle müteveccih olan hakkı vireler ba’de-t-tenbih işlemeyüp harab korlar ise ol yerleri sahibü-l- Allah hüküm eyliyesin ki ol makbule harab bağ yerlerin tapu ile virüb ziraat itdirüb min-ba’di hilaf-ı şer’ü kanun u mugayir emr-i hümayun kimesneye iş itdirmeyesin işlemeyeyüb inad ü muhalefet üzere olanları yazub bildirüb husus-ı mezbur içün tekrar emrim varmak muhtac eylemiyesin alamet-i şerife i’timad kılasın tahriren fi-l-evasıt şehr-i Zilka’detü-ş-şerife senete ahad ve semanın ve elf

 

Evasıt Zilka’de sene 1081 (Mart 1671) el-Mahrusa-i Edirne

Padişah IV. Mehmed (Avcı) (tahta 8 Ağustos 1648 de çıktı, tahtan 8 Kasım 1687 de indi)

 

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE

 

Emir ve işaret edilen yasalara saygılı, ululuk kazanmış kerem sahibi halkın dünya işlerini kendi görüşü ile yanlışlık yapmadan düzenlemeyi amaçlayan, ülkenin temeli ve mutluluğu uğrunda destek bağlayan şan ve şerefli Karaman Beylerbeyisi Ali- şansı sürekli artsın ve üstün bilgiye sahip HACI BEKTAŞ Kadıları erdemleri artsın padişahın tuğrasını taşıyan bu kutsal belge size ulaşınca bilginiz ola ki HACI BETAŞ-I VELİ VAKFI babadan oğula geçmek koşuluyla sürüp gitmek (evladiyet) üzere olduğu, bunun bilgili yetkili mütevellisi (vakıf yöneticisi) sarayıma dilekçe sunup yukarıda adı geçen vakıf toprağındaki  köylerden (adları belirtilmemiş, boş bırakılmış)… bazı kişilerin bağları olup bunlar tapu defterinde bağ olarak yazıldığı halde şimdi bu bağ kütüklerinden iz kalmadığı bu yerler bağ dikip imar edilmek için başkasına verileceği zaman sahipleri : “Bizim mülkümüzdür” deyip kavga çıkardıkları başkasına verilmesine engel olduklarını bildirip  benim hüküm vermemi dilemektedirler. Buyurdum ki,  bu kutsal hüküm vardığında bu sorunu ele alıp sözü edilen bağların sahiplerini iyice uyarın. Bağlarını imar etsinler. Eğer dinlemezlerse bunları iyi dikip yetiştireceklere tapu ile verin, onlara kimsenin güçlük çıkarmasına meydan vermeyin, dinlemeyenleri yazıp bildirin. Yeniden emir vermeye ihtiyaç olmasın. Kutsal nişanıma güvenin.

 

11-21 Zilka de sene 1081 (Mart 1671) – Edirne

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi