KIRŞEHİR’DE HACI BEKTAŞ VELİ HAZRETLERİ’NE BAĞLI KÖYLERİN KOYUN VERGİSİ

 

YAZI

Eylül 1913 yılı, Padişah 5. Mehmet Reşad zamanıdır. O tarihte 19 Temmuz’da Bulgarlar karşı 2. Balkan Savaşı başladı. 21 Temmuz’da Edirne ve Kırklareli bölgeleri Bulgarlardan kurtarıldı. 10 Ağustos Bükreş antlaşması imzalandı.

 

KİMDEN

Meclis-i Vükela Müzakerat Mazbatası (Tutanak)

 

KİME

Kırşehir’de Hacı Bektaş Veli Dergahı Şerefine

 

KONU

Kırşehir’de Metfun Hacı Bektaş Veli Hazretleri dergahı şerifine bağlı köylerdeki ağnam (koyunlar) vergisinin toplanmasında Maliye Müdürlüğü’nün karışması. Bu iş, İrade-i Seniyyece Hacı Bektaş Veli Dergah-ı Şerif Vakfı İdarecileri’nin görevi olduğuna ilişkin yapılan şikayet.

 

BELGENİN MEALİ

Meclis-i Vükela Müzakeratına Mahsus Zabt Varakasıdır. Hazır Bulunan Zevat-ı Fehhamın Esamisi Hülasa-i Meali

Kırşehir’de Metfun Hacı Bektaş Veli Hazretleri Dergah-ı Şerifi’ne merbut kura (köyler) da ki ağanam (koyunlar) bedele rahtı hakkında Maliye Nezaretinden gelen tezkere üzerine sebk eden (görüşülen) karar ve iş’ara cevaben Evkaf-ı Hümayun Nezareti’nden varid olan (gelen) 31 Temmuz 1329 / 1913 tarihli tezkere ve melfufları (ekleri) okundu.

 

KARARI

Mezkûr teskerede 8 kalem müstesna evkaftan (ayrıcalıklı) olan müşarü-n-ileyh HACI BEKTAŞ VELİ HAZRETLERİ VAKFI’nın emr-i idaresi ba-İrade-i Seniyye hazine-i evkafa tevdi edilmiş (verilmiş) olmasına nazaran vakf-ı mezkure (sözü edilen) merbut kura (bağlı köyler) ki ağnamın (koyunlar) me’murin-i maleyyece müdahele edilmeyerek doğrudan doğruya evkaf me’murlarınca ta’dad (sayım) resminin istifasıyla (toplanması) bu babtaki Ferman-ı Ali Mücebince mahsus lehlerine taksimi muktezası ise de zikr olunan ağnamın bedele rahtı tasvip (uygun) olunduğu halde ağnam resminin (koyun vergisi) 10 senelik miktarının esas olarak bi-l-kabul bundan yüzde beşinin masraf mukabili tenzili ile bir seneliğinin bedel olarak takdiri luzum der-miyan olunmuştur.

Vakf-ı meskure ait ağnam resminin bedele rahtı esasen münasip olduğundan ber-vech-i muharrer ağnam…………..resminin on senel miktarının esas ittihaziyle bundan yüzde onun masarif olarak ba’de-t-tenzil (düşürüldükten sonra)bir seneliğinin bedel olarak takdiri ve masus lehlerine verilmek üzere her sene Evkaf-ı humayun Nezareti’ne i’tası (verilmesi) hususunda Maliyye Nezareti’ne iş’arı ve Evkaf-ı Hümayun Nezareti’ne ma’lumat i’tası tezekkür (konuşma) kılındı.

 

Sadr-ı A’zam: Mehmet Tal’at (Talat Paşa)

Maarif Nazırı: (okunamadı)

Adliye Nazırı: (okunamadı)

Şeyhü-l-İslam: (Es’ad)

 

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi