İSTANBUL’DAKİ HAYDARİLER’İN SORUŞTURULMASI

 

YAZI  

15 Zi-l-hicce sene 992 (Aralık 1584) padişah 3. Murat dönemi, Sadrazam: Özdemiroğlu Osman paşa; İran’da Tahmasb Şah’tır. O yıl, Osmanlı Devleti Avusturya ile yapılan barışın 8 yıl daha uzatılmasını imzaladı.

 

KİMDEN

Padişahtan,

 

KİME 

İstanbul Kadısına HÜKÜM,

 

KONU

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u alınca HAYDERİLER’e bir zaviye bina ettiği, sonra bazı tutucular burasını ele geçirmek için: “Bunlar Acem Rafizileri (sapık inançlı) buraya toplayıp ayin yaptıkları, bu zaviyenin kaldırılması… diye İstanbul Kadısına şikayet ettikleri, yapılan denetimde bunun aslı olmadığı anlaşılmıştır.

 

BELGENİN MEALİ

Arz getürene Ba-Hatt-ı Hümayun

İstanbul Kadısına HÜKÜM Kİ,

Ba-Hatt-ı Hümayun sapık mektub gönderüb Merhum Ebu-l-Feth (Fatihler Babası) ceddim Sultan Mehmet Han tabe serah (kabri temiz olsun) mahrusa-i mezbure (İstanbul’a) fethinde fukara-i HAYDERİYE içün Bina ettikleri zaviye ba’z-ı eshab-ı garaz (kötü amaçlı kişiler) mecma-ı ehl-i dalal ve bidat (sapık inançlıların toplanma yeri) olmışdır, kendülerden gayri vilayet-i Acem’den (İran) gelen revafız (sapık inançlılan dahi mezburlara (Hayderilere) karışub bid’at ve dalaletden gayri fiilleri (doğru yolu bırakıp sapıklıkdan başka işleri yoktur) zaviye-i mezburenin izalesi (kapanması) vacibdir” deyü bildirmeğin husus-ı mezbur paye-i şerir-i a’laya (padişaha sunulup) izalesi zikr olunan fukara: “Erbab-ı garaz kelematıdır bize zulm olur hakikat hal mahalde saken olan müslümanlardan sual olınub” deyü arz-ı hal idüb bu iftiraya cüret itdikleri arz idilmekde zaviye fukarasına kimesneyi dahl itdirmemek (karışmama) zımnında İstanbul Kadısına yazılan HÜKÜM

 

BELGE

BOA-Mühimme Defteri cilt:55 s.89/156

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi