İRAN ELÇİSİNİN DİMETOKA

İRAN ELÇİSİNİN DİMETOKA (Didymetikon-Yunanistan’da)’DAKİ “KIZILDELİ TEKKESİ”Nİ ZİYARET EDECEĞİ, MENZİLLERİN ÖNLEM ALMALARI

 

YAZI                :28 Ramazan sene 975 (Şubat 1568), Padişâh 2. Selim (Sarı Selim) dönemi, o yıl Lehistan (Polonya) ile yapılan BARIŞ’ın yenilenmesi,

                       Avusturyalılarla yapılan 8 yıllık BARIŞ’ın yenilenmesi.

 

KİMDEN  :Divân-ı Hümayûn’dan.

 

KİME               :Hasköy, Dimetoka, Baba-Eski, Edirne, Bergos (Lüleburgaz),

 Hayrabolu, Karıştıran, Malkara, Çorlu, Rodosçuk (Tekirdağ), Ergene, Silivri, Haslar (Küçükçekmece) Kadıları’na HÜKÜM,

 

KONU              :İran elçisi yanındakilerle Dimetoka’ya  (Yunanistan’da) (Seyyid Ali Sultân –Kızıldeli- tekkesinin bulunduğu kasaba olup belgede bunu belirtmemektedir) ziyarete gidip dönünce yollarının üzerinde veya çevredeki kadılara kafilenin gereksinmelerini karşılamaları, onlara hizmette kesinlikle kusur, her hangi olumsuz harekete meydan vermemeleri buyurulmaktadır.

 

 

BELGENİN ÇEVİRİSİ

 

   Konu: İran elçisinin Kızıldeli Sultan Tekkesini ziyaretinde kendisine gereken ilginin gösterilmesi konu edilmektedir

  1. 1.           BELGE

 

Hasköy (Edirne ile Kırklareli arasında) kadısına HÜKÜM Kİ,

Haliya Diyâr-ı Şark’dan (İran) Asitâne-i Saâdetime (Mutlu kent) gelen elçi müracaatla avdet idüb mahmiye-i Edirne’den (büyük kent) taht-ı kazanızda olan Hafsa konak ta’yin olınub Müşarün – ileyh (yukarıda adı geçen) içün kifâyet mikdârı ekmek vesair zahire tedârik olınması lâzım ve mühim olmağın arpa ve sair zahire tedârik içün Dimetoka Kaza’sına ve dahi Hükm-i Şerifim yazılub irsâl (yollama) olınmışdır.

 

BUYURDIM Kİ, vusul oldıkda (ulaşınca) zahire babında gereği gibi mukayyed olub müşarün-ileyh içün kifâyet mikdârı etmek (ekmek) otluk ve saman tedârik eyleyûb ve mümkin oldığı üzere bulunan yerlerden arpa dahi ihzâr eyliyesin(hazırlayasın) ki dar-ı devletde müzayaka (sıkıntı) çekilmeye.

 

 

2. BELGE

 

Dimetoka Kadısı’na HÜKÜM Kİ,

 

Haliya Diyâr-ı Şark’dan (İran) Asitâne-i Saâdetime (mutluluk kenti) gelen elçi hüsn-ı icâzetim (izin) olmağla avdet eyleyûb Havsa’da konak mukarrer olmağın (kararlaştırma) Müşarün-ileyhe (yukarıda adı geçen) kifâyet mikdârı (yetecek kadar) zahire tedâriki içün Haslar (sancak beylerinden padişâhlara mahsus dirlik) kadısına hükm-i şerifim yazılub gönderilmişdir.

 

BUYURDUM Kİ, vusûl buldukda (ulaşınca) zahire babında mukayyed(kayıtlı) olub taht-ı kazanızda kifâyet mikdârı (yetecek kadar) arpa vesâir zahireden vafir ü müstevfi (bol surette yetişme) zahire tedârik eyleyûb sahipleri ve yahud vekilleri ile irsâl eyliyesin ki, müşürün-ileyh (yukarıda adı geçen) müzayaka (sıkıntı) çekmeyûb eshabı dahi sebeb-i ticaret ola ki ola.

 

Bir sureti: Kadıköy Kadısı’na ekmek tedâriki ider Mehmed Çavuş’a deyu virildi.

Bir sureti: Baba-Eski ekmek tedârikine yazıldı bu dahi Mehmed Çavuş’a virildi.

Bir sureti: Ergene Kadısı’na makarna içün yazıldı bu dahi Mehmed Çavuş’a virildi.

Bir sureti: Bergos (Lüleburgaz) Kadısı’na yazıldı bu dahi Mehmet Çavuş’a virildi.

Bir sureti: Hayrabolu Kadısı’na makarna yazıldı bu dahi Mehmet Çavuş’a virildi.

Bir sureti: Karıştıran Kadısı’na Kara Çavuş’a virildi.

Bir sureti: Malkara Kadısı’na makarna yazıldı bu dahi Mehmet Çavuş’a virildi.

Bir sureti: Çorlu Kadısı’na bu dahi Ahmed Çavuş’a Kara Ali oğlu.

Bir sureti: Rodosçık (Tekirdağ) Kadısı’na makama virildi.

Bir sureti: Silivri Kadısı’na bu dahi Ali Çavuş’a virildi.

Bir sureti: Haslar Kadısı’na bu dahi Ali Çavuş’a virildi.

Bir sureti: Küçükçekmece Silivri Kadısı’na verildi, Ali Çavuş’a virildi.

 

 

3. BELGE

 

Vezir Piyâle Paşa Hazretleri’ne HÜKÜM Kİ,

 

Haliya Südde-i Saâdetime mektub gönderüb Yukarı Cânib’den (İran)  gelen elçi ile sana gönder deyu ile irsâl eylediğin bildirüb Adana’dan dimiş iken âlem-i basire arz olınub ilm-i şerif-i âlem-i şumulim muhit olmışdır imdi.

 

BUYURDIM Kİ, zikr olınan nâme vech-i münasib görüldüğı üzere cevab elçiye teslim eyliyesin.

 

BELGELER: BOA – Mühimme Defteri, Cilt: 7, S: 403

 

Kaynak: Ahmet Hezarfen, Tarihi Belgeler Işığında Kızıldeli Sultan (Seyit Ali Sultan) Dergahı, CEM Vakfı Yayınları: 14, İstanbul 2006, Sayfa: 51-54