İRAN’DAN GÖÇENLERİN VARNA’YA DOBRUCA ÇEVRESİNE İSKAN EDİLDİKLERİ

 

YAZI

20’Şa’ban sene 987 (Eylül 1579), Padişah III.Murad dönemi, sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’dır. O yıl Lala Mustafa Paşa ve Özdemiroğlu Osman Paşaların Gürcistan, Şirvan ve Dağistan’ı fethetmeleri .

 

KİMDEN

Padişah’tan,

 

KİME

Bender (Moldavya’da) , Kili (Rusya’da) Dörek (?) , kadılarına HÜKÜM Kİ;

 

KONU

İran’da aileleriyle birlikte 100 kadar göçmen Osmanlı Devleti’ne sığınıp önce Akşehir’e getirildikleri sonra Varna (Dobruca Deliorman) yöresine yerleştirildikleri fakat Şah İsmail yandaşı olmalarında korkularak yetkililerin bunları her an dikkatle izlemeleri buyurulmaktadır.

 

BELGENİN MEALİ

Bender, Kili ve Dörek Kadılarına HÜKÜM Kİ,

Bender Kili kazasında Mevlana Nurullah gelüb Yukaru KIZILBAŞ Evbaş Handan yüz neferden ziyade KIZILBAŞ ehli ve iyali ile firar idüb gelüb mamalik-i mahrusama (Osmanlı Ülkesi) dahil olub taht-ı kazada geldiklerinde Kızılbaş’dan firar itdikleri fehm olınub (anlaşılma) ahvalleri tetebbu’olınmak üzere iken Akşehir kazasına varub ba’de Akçaşehir kadısı bir gemiye koyub Varna’ya göçündüğin i’lam eylemeğin BUYURDUM Kİ,

(boş bırakılmış) vardıkda mezbur (adı geçen) kadı ile görüb dahi ahvalini evkat-ı vechle teftişidüb göresin fi-l-vaki Yukaru KIZILBAŞ (İranlı Şiiler) bed-fial (yaptığı işler kötü olan) tarafından ol miktar neferden ziyade KIZILBAŞ ehli ve ıyali ile firar idüb gelüb Memalik-i Mahrusama (Osmanlı Devleti) dahil olub taht-ı kazanıza geldiklerinden sonra Akçaşehir kazasına varub ba’de kaza-i sakın

umursamazlık yapma, ihmalcılıktan sakınasın diye Sekbanbaşı (Yeniçeri Ocağının 65. Cemaat ortasını oluşturan sekbanların başı) Yusuf, Allah O’nun şanını sürdürsün, tarafından mühürlü mektup verilmekle uzun uzadıya anlatıldığı üzere uygulayın (mühürlü mektup verilmekle vech-i meşruh üzere amel olınmak babında)

 

Fi Evail sene 1187 (Şubat 1774)

BELGE

BOA –Cevdet ASKERİ  No: 39890

 

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi