DİMETOKA’DAN GELİP MÜSLÜMAN OLANLAR SONRA YİNE ESKİ DİNİNE DÖNENLER

 

YAZI                :15 Rabiyülevvel sene 979 (Temmuz 1571), Padişâh 2. Selim (Sarı Selim) dönemi, o yıl Venedikliler’den Kıbrıs alındı, yeteneksiz bir Kaptan-ı Derya yüzünden İnebahtı (Lepanto – Yunanistan’da) deniz savaşını kaybettik.

 

KİMDEN  :Divân-ı Hümayûn’dan

 

KİME               :Dimetoka (Yunanistan’da) Kadısı’na HÜKÜM,

 

KONU              :Dimetoka Kazası’ndaki köylerden bazı Hıristiyanlar İstanbul’a gelip Müslümanlığı kabul ettikleri, fakat birkaç vakit sonra köylerine dönünce eski dinlerine dökdükleri için yargılandıkları, bu kişilerin yaklanıp Anadolu Ağası’na teslim edilerek İstanbul’a getirilmeleri buyurulmaktadır.

 

Belgenin Meali 

Dimetoka Kadısı’na HÜKÜM Kİ,

Dimetoka Kazası’na tabi Tanancı nam karyeden İbrahim ve Yunus ve Musa Masaltık nam karyeden Hasan ve Süleyman ve Firus nam karyeden Murad ve Halil ve Sayes nam karyeden Karagöz ve Mustafa ve Demurören nam karyeden Mehmet ve Mustafa Erderusaç İskender ve Ali ve Gökçe – Pınar nam karyeden Mustafa nam kimesne acemi oğlanı cem olub Müslüman olub mahrusa-i (büyük kent) İstanbul’a gelüb Türk üzerinde iken gaybet (meydanda olmama) eyleyûb yerlü yerlerine varub mürted (İslam dininden dönen) oldıkları i’lam olınmağın.

 

BUYURDIM Kİ, vusul buldukda (oraya vardıkda) mezburlar (yukarıda adları geçen) yerlerinden ve akrabasından teftiş ü tafahhus (inceden inceye araştırma) eyleyûb zuhura getürüb ve dahi mezbur (adı geçen) Anadolu Ağası’na teslim eyliyesin südde-i saâdetime (divân-ı hümayûn’a) getüre husus-ı mezbur mühimdir ihmalden hazer eyleyesin (savsaklamadan sakın)

 

(Munzır Ağa’ya verildi. Fi 15 Ra. sene 979 (Temmuz 1571)

Mühimme Defteri Tasnifi, C:12, S: 512

 

Kaynak: Ahmet Hezarfen, Tarihi Belgeler Işığında Kızıldeli Sultan (Seyit Ali Sultan) Dergahı, CEM Vakfı Yayınları: 14, İstanbul 2006, Sayfa: 55-56