DİMETOKA’DA KIZILDELİ SULTÂN TEKKESİNİ YENİDEN KURMAK İSTEYENLER

 

YAZI                :6 Muharrem sene 1269 (20 Ekim 1852) Padişâh Abdülmecid dönemi, o yıl 26 Ocak Kudüs’te Kamame Kilisesi (Hazreti Meryem’in mezarı, Göğe çıkış Mescid’i) hakkında Katolik ve Ortadokslar arasında çıkan anlaşmazlık, Kırım Savaşı nedenleri.

 

KİMDEN  :Divân-ı Hümayûn’dan Hüküm

 

KİME               :Edirne Valisi’ne,

 

KONU              :1826’da Alevî-Bektâşîlere karşı yapılanlardan taşınır, taşınmaz mal varlığı satılıp devlet hazinesine mal edilen Dimetoka’daki KIZILDELİ (Seyyid Ali) SULTÂN TEKKESİ’nin yerlerinden bir bölümünü bazı kişiler bedelini vererek yeniden satın alıp vakıf oluşturmak için izin istedikleri dilekçelerine karşı yetkililerce verilen yanıtta: Bu girişimin padişâhın irâdesine karşı olacağı için olanaksız olduğu.

 

Edirne Valisi’ne Hüküm,

Dimetoka kazasında kain (bulunan) Deli Kızıl Tekkesi’nin mukaddema (eskiden) zabtolunub ba-mülk nâme-i hümayûna satılmış olan arazi değirmenlerinin bahaları eshabına verilerek iştirasıyle (satın alınması) tekye-i mezburenin (yukarıda adı geçen) vakıf olmak üzere vaki olan istid’a üzere gönderilen isti’lam-nâme (bilgi isteme belgesi)’nin vusuliyle işbu mahallerin mukaddema men olunan Bektâşî Tekyesi arazisinden olub satılmış olduğu ifadesine dair cevaben tevarüd eden (arka arkaya gelen) tahrirat-ı behiyyeleri (resmi güzel yazılar) ile arazi-i merkume (sözü edilen yerler) eshabının esamisi (adları) balasını murakkam (numaralandırılmış) mazbata (tutanak) Meclis-i Vâlâ (Danıştay) ya lede-l havale şimdi bunların tekye-i sabıkasına ircademek olacağından mugayir-i irâde-i seniyye olacağına binaen mahallindeki ahali-i merkumeye cevab verilmek üzere keyfiyetin savb-ı vâlâlarına (yüksek makama) iş’ar kılınmış tezekkür ü tensib ü hak-pay-ı hümayün hazret-i mülük-aneden istizan (padişâhtan sorulmuş) olunarak irâde-i isabet- penâhı-ı cenab-ı padişâhı (doğru karar veren padişâh) dahi ol-merkezde şeref-sünühu südür (şerefle çıkan emir) buyurulmuş olmağla emr u fermânı- ı hümayün hazret-i şahane mantük-i münifi üzere (yüce anlam) icrây-i iktizâsına himmet buyurmaları siyakında şukka (küçük yazı)

 

Fi 6 Muharrem sene 1269 (20 Ekim 1852)

Belge : BOA – amkt. Mvl 57-a/72.34

 

Kaynak: Ahmet Hezarfen, Tarihi Belgeler Işığında Kızıldeli Sultan (Seyit Ali Sultan) Dergahı, CEM Vakfı Yayınları: 14, İstanbul 2006, Sayfa: 111-112