BOZOK BEYİNE BUDAKÖZÜ VE ARTIKABAD VE TOKAT KADILARINA HÜKÜM Kİ,

 

 

YAZI

23 Muharrem sene 987 (Şubat 1579) padişah 3. Murat dönemi, sadrazam: Sokullu Mehmet Paşa (o yıl 12 Ekim’de Sokullu Mehmet Paşa öldürüldü) İran’da Şah 1. Tahmasb’tır.

O yıllar : 1578-1590 Osmanlı İran savaşları 1577-1579 Özdemiroğlu Osman Paşa ve Lala Mustafa Paşa’nın Gürcistan ve Şirvan’ı alması.

 

 

KİMDEN

Padişahtan

 

 

KİME

Bozok (Yozgat) Beline. Budaközü ve Artık abad ve Tokat kadılarına HÜKÜM Kİ,

Zeamete (geliri en az 20 000 en çok 100 000 akçe olan)

 

KONU 

Budaközü ve Artıkabad (Artova) ilçelerinde sapık inançlılar olup İran’la haberleşiyorlar diye zeamet sahibi Hamza, Bozok Beyine şikayet etmektedir.

 

BELGENİN MEALİ

İbrahim nam kimesneye virildi.

Bozok Beyine Budaközü ve Artıkabad ve Tokat Kadılarına HÜKÜM Kİ,

Zeamete müstahak olub Amasya sancağındaki Nemre nahiyesinde Köpri Pazar nam karyede on bir bin tımarı olan Hamza oğlu İbrahim nam sipahi arz-ı hal sunub Artıkabad kazasında Emir Ali Halifenin akrabasından İtiya oğlu Mansur Halife ve Budaközü kazasında Nakleni Oğlu dimekle meşhur kimesneler hakkında cevabında ba’z-ı rafız ve mülhidler (sapık inançlılar) halife namına olub Yukaru Canib (İran) ile münasebetleri olub kendü mübaşeretiyle ele götürülmek (yakalama) kabildir deyü bildirilmekte BUYURDIM Kİ, (boş bırakılmış) vardıkda mezburın mübaşeretiyle eğer zikr olunan kimesneleri Halife namına olanları her fırsatta taht-ı ele getürüb (yakalayıp) ahvallerin teftiş idüb mezburları (yukarıda adı geçenleri) habs idüb arz eyliyesin.

 

BELGE

BOA-Mühimme Defteri cilt:36 s.141/394

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi