BAĞDAT BEYLERBEYİSİ SİNAN VE MENDELİ KADISINA VE BAĞDAT KADISINA HÜKÜM

 

YAZI

Hicri 989 (Miladi 1581) Padişah 3. Murad dönemi. 5 yıl Fransa ile 3. defa kapitülasyon (Bir devletin diğer devlete karşılıklı veya karşılıksız olarak ticari ve siyasi tanıdığı özel hak ve ayrıcalıklar). İspanya ile üç yıl silah bırakışması antlaşması imzalandı.

 

KİMDEN

Padişahtan

 

KİME

Bağdat Beylerbeyisi Sinan ve Mendeli Kadısına ve Bağdat kadısına HÜKÜM

 

KONU 

Mendeli (Irak’ta) de Ali ve Yahya adında kişilerin KIZILBAŞ olup bazı rafızi (Bozuk inançlı) kişilerle toplanıp Eshab-ı Kiram’a dil uzattıkları, bunların yakalanıp şeriat üzere yargılanıp cezalanmaları buyurulmaktadır.

 

BELGENİN MEALİ

Acem Ağaya tabi kişiye verildi.

Bağdad Beylerbeyisi Sinan dame ikbülühuya ve Bağdad Kadısına ve Mendeli Kadısına HÜKÜM Kİ,

Sen ki, Mendeli Kadısına mektub gönderip Ali ve Yahya nam kimseler içün KIZILBAŞ olub bazı rafızi (Sapık inançlı) ile cemiyyet idüp, Eshab-ı Kirama sebb (Söğmek) idüb Kızılbaş Askeri (İran Askeri) ne dua itmekden leyl ü nehar (gece gündüz) hali olmayub sairlere mucib’i ibret içün haklarından gelinmek babında Hükm-i Hümayunım rica itmeğin BUYURDUM Kİ,

(Boş bırakılmış) vardıkda bu babda gereği gibi mukayyed olub mezkurları husn-i tedbir ile ele getürüb ahvallerini şer’-i şerif ile muktezasınca (gereği gibi) hakk üzere dikkat ve ihtimam ile teftiş idüb göresiz kaziyye (Dava) arz olındığı gibi ise bi-hasbi-ş-şer” sabit vezahir olan ol-babda şer’-i kavi ile amil olub şer’le lazım geleni icra idüp yerine koyasın amma hal-i teftişde hakk üzere olub nisbet ve taassubdan ve garazla hilaf-ı şer-i şerif iş olmakdan hazer eyleyüb (sakınıp) tarık-ı hakka dahil olasın.

 

BELGE

BOA- Mühimme Defteri, cilt: 46, s. 18

 

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi