ANKARA- YABANABAD’IN PEÇENEK KÖYÜNDE HIRSIZLIK YAPANLAR

 

EYÜB-SÜTLÜCE’DE KARAAĞAÇ BEKTAŞİ TEKKESİ

 

YAZI   

23 Şa’ban 1195 (Temmuz 1781)

Padişah I. Abdülhamid dönemi, Sadrazam İzzet Mehmet Paşa’dır. O dönemde Cezayirli Hasan Paşa Mora (Yunanistan’da) da isyancılarla uğraşıyordu.

 

KİMDEN

Karaağaç Tekkesi Zaviye-darı Salih Baba’dan

 

KİME  

Divan-ı Hümayün’a dilekçe

 

KONU

Zaviyenin başka bir geliri olmadığından kendinin ve tekenin geçimini sağlamak için yardım yapılmasını dilemektedir. Bu dilekçe  ile günde yirmi akçe İstanbul Aynoz (okunamadı) gümrüğünden verilmesine karar verildiği

BELGE : Arz-ı bendeleridir ki,

Hazret-i Ebi Eyyüb’el Ensari (R.A) mukabelesinde (karşısında SÜTLÜCE) nam mahalde vaki (bulunan) TARİK-İ BEKTAŞİYYE’den SARI SOFU HÜSEYİN BABA ZAVİYESİ’nin zaviye-darı olan ŞEYH SALİH BABA daiyerinin (duacı) işbu arzıhali mefhumunda gerek kendünün ve gerek zaviye-i mezkürenin (sözü edilen zaviye) bir mahalde bir akçe medar-ı maaşı olmayub zaruret halinden bahs ile li-ecl-it taayyüş (geçinecek kadar) kendüye kadar kifaye vazife ta’yin olunmasını tahrir ve istid’a ider mucibince yevmi yirmi akçe vazifenin müstevlisi hesab edildikte gayr-ı en fazla kırk guruş otuz akçeye baliğ olduğu buyuruldukda…

 

NOT

Bu belgeyi bana sayın Dursun Gümüşoğlu verdi.

 

BELGENİN MEALİ

Hotin Muhafızı Ohri (Ohrid-Makedonya)li Ahmet Paşanın mal ve eşyasını İstanbul’a ulaştırmakla görevl Süleyman Ağa’yı öldürüp mal ve eşyasını çalarak kaçan eşkiyayı izleyerek yeniden ellerinden kurtaran Turnacıbaşı Ömer Ağa’nın bu eşyaya ilişkin düzenlediği cetvel

Mavi çufa eski (köhne) nafe beden         1 adet   Nafe yumuşak göbe derisi

Kaliçeeski (küçük halı)                           1 adet

Eski kavlı                                                         1 adet

Eski gömlek                                                     2 adet

Beyaz ? içlik                                                     1 adet

Eski Şam alacası bohça                          1 adet

Eski çuha çakşır                                    1 adet

Aba yağmurluk kesesi                           1 adet

Küçük eski kilim                                               1 adet

Küçük abdist fıtası                                             1adet

İki parça sandal                                    2 adet

Eski şal                                                1 adet

Eski çuha çakşır                                    1 adet

Eski don                                                           1 adet

Eski sarık                                                         1 adet

Eski yedek puşidesi                                           1 adet

Eski yeşil çuha cübbe                            1 adet

Eski güvez çuha cübbe                          1 adet

Bakır yaldızlı tas                                               1 adet

Eski sandal bohça                                             1 adet

Eski alaca bohça                                               1 adet

Nefti şemseli sof kerrake                                   1 adet

Eski sarık puşidesi (örtü)                                   1 adet

Makreme kesesi (sofra peçetesi)                        1 adet

Yalnız bir tek harc heybe                                   1 adet

Kassam (miras bölüşme) defteri             1 adet

Mahkeme i’lamı                                    1 adet

 

BELGE

BOA-Cevdet Zabtiye No 2296 sene 1198/1784 Şubat

 

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi

 

******************** BELGENİN MEALİ (önceki yazıyla bağlantılıydı)

Eski Dergah-ı ali gediklilerinden Musafa Paşa Hazine Katibi Süleyman Ağa’nın Ohrili Ahmet Paşa malına me’mur ve dönüşte Razgrad ile Şumnu arasında kazaya uğrayarak yağma ve ziyan olan eşyanın cetvelidir:

Sim (gümüş)li piştov kılıfıyla                   1 adet

Sim kılıç                                                           1 adet

Sim en’am (küçük kur’an)                                  1 adet

Kakım cübbe kürk                                             1 adet

Vaşak cübbe kürk                                             1 adet

Nafe cübbe kürk                                               1 adet

Başlıklı kaput                                        1 adet

Hind çatarisi (pamuktan dokuma) kaftan 1 adet

Şam alacası antari                                            2 adet

Çeşitli Hind şalı                                     3 adet

Biniş (yenleri bol cübbe) şalı                  1 adet

Cübbe (biniş altına giyilen dar) şalı         1 adet

Çuha biniş                                                        1 adet

Çuha cübbe                                                      1 adet

Çakşır şalı                                                        1 adet

Çakşır çuha                                                      1 adet

Cameşuy (çamaşır)                                           6 kat

Altın saat                                                         1 adet

Sarık (destar, amame)                          5 adet

Yaş (Yassy-Romanya) beyinin verdiği hediye oda takımı a’la        1 adet

Seccade                                                           1 adet

Simli bıçak                                                       1 adet

Para olarak                                                      900 kuruş

Altın                                                                300

 

BELGE

BOA-Cevdet Zabtiye No 2296

 

SAHH BUYURULDU

Silistre Valisi Vezir El-Hac Osman paşa İclalehüya ve Dergah-ı Muallam Kapucıbaşlarından Rusçuk A’yanı Tirsenikli zade İsmail Dame Mecduhuye HÜKÜM,

Vidinli PASBANOĞLU’na teba’iyyet (uyma) ile Hacıoğlu-Pazarı (Dobriç) tarafında i’lan-ı isyan eden SIRIKLIOĞLU demekle ma’ruf  (tanınma) şakinin ahz ve izalesi (yakalanıp yok etme) hususuna me’mur olan Adana Beylerbeyisi Seyyid Yusuf Paşa damet mu’alihü (ululuğuu sürüp gitsin) ve sair ta’yin olunan kazalar a’yanları muktezay-ı me’muriyyetleri üzere bundan akdemce şakı-i merkumın (yukarıda adı geçen) üzerine hücum ve iktiham (saldırma) eylediklerinde tab-aver (karşı koyma) olamayub ber takrib (yaklaşma) firar itmiş olmayla el-haletü-hazihi (şimdiye kadar) merkumın Deliorman taraflarında muhteri (gizlenme) olduğu ve bir tarafdan şakı-i mezkurın (adı geçen) ihtifa (gizlenme) eylediği mahal memurlar tarafından taharri ve tecessüs ile ahz ve izalesi (yakalama, yok etme) esbabının istihsaline ikdam olınmakda idiği eğerçe muhakkak olub ancak şaki-i merkumın kable-l-firar hala Çirmen Sancağı Mutasarrıfı Hüseyin Paşa damet mu’alihuya (ululuğu sürüp gitsin) tarafından taleb re re’y ve aman (bağışlanma) itmiş olduğuna nazaran bu def’a dahi ba’z-ı tarafdan istişra (birisinin aracılığını isteme) ile kendüyi av itdirmek dahiyesine (istek) teşebbüs eylemesi mülahazadan ba’id (düşünmeden uzak) olmadığı zahir ve şaki-i mezkur SIRIKOĞLU ile sair PASBANOĞLU avenesinden olan MACAR ALİ ve GAVUR İMAM ve EMİNCİK nam şekavet-karların (eşkiyalık eden) afvları ber-vechile mümkün ve mutasavver (düşünülmüş) olmayub avn-i bari (yaratanın yardımı) ile cümlesinin kahr ve izaleleri (yok edilmeleri) mutalib-i şah-anem idiği bedihi ve bahir (besbelli) olmaktan naşi merkum SIRIKOĞLU’nun elbetde vilayetde ele getirilüb ahz ve izalesi (yakalayıp yok etme) hususu sen ki, vezir-i müşarun-ileyhsin sen ki kapucıbaşı muma-ileyh (yukarıda adı geçen) TİRSENİKLİZADE’sin matlub-ı kat’i daver-anem (büyüğe yakışacak kesin istek) olmağın hassaten iş bu emr-i şerifim ısdar (çıktı) ve aceleten (boş bırakılmış) ile irsal (yollama) olmışdır. İmdi PASBANOĞLU ve avenesinden olan SIRIKLIOĞLU ve MACAR ALİ ve GAVUR İMAM ve EMİNCİK nam beş nefer baği (hırsız) ve asilerin isti’fa ve istimanlarına (af ve aman dileme) i’tibar-ı muhal (mümkün olmama) ve beher-hal (mutlaka) ahz (yakalama) ve istisalleri (kökünden koparma) emrinde taraf-ı Devlet-i Aliyyemden lazım gelen ikdamda (çalışma) tecviz-i kusur olınmak baid ani-l-ihtimal (olmaktan uzak) idiği ve merkum SIRIKLIOĞLU’nun nevechile ne tarik ile olursa olusn ahz ve izalesi (yakalayıp yok etme) hasren (kuşatma) ve kasden (bilerek) ve kat’an (asla) ve cezaen sez ki, vezir-i müşar ve Kapucubaşı muma-ileyhümasız sizden matlub-ı kat’i-i şahanem olduğu ma’lumunız oldıkda ne yaparsanız yapın şu SIRIKLIOĞLU melununı ala-eyyi-hal (olduğu gibi) bulunduğu mahalde ahz ve cezay-ı sezasını (layık olduğu) tertib ve ser-maktu’ını (kesik başını) diyar-ı şevket-karara (padişaha) teab ve tesyirine (yollama zahmeti) damet-i der-meyan-ı gayret (çaba gösterme) ve sizden me’mul (umma) olan gayret ve sadakat ve rüşd ve reviyyeti (doğru yolu bulma) bu babda dahi ibraz (gösterme) ile hakkınızda der-kar (belli) olan hüsn-i zann ve teveccüh hüsrev-anemin (hükümdara yakışırcasına) tezyidini (artması) mucib olur etvar-ı memduha (beğenilir işler) ve harekat-ı mergube (herkesçe sevilen) vücuda getinmeye bezl ve sa’y-ı dikkat ve zinkar ve zinhar (sakın, sakına) hilaf-ı emir ve mugayir-i tenbihat-ı şah-anem (emir ve uyarılara karşı) tehavün ve kusurdan ve şakı-i mezkurın (adı geçen) re’y ve aman (bağışlanma) talebine ihale-i sem ve itibardan (kulak tıkayıp önem vermeme) ittika (sakınma) ve mübaat eylemeniz babında.

Fi Evahir-i (20-29) sene 1212 (Ocak 1798)

Bir sureti Bender (Urayna’da) Muhafızı olub Babadağı’na memur Hasan Paşaya

Bir sureti: Silistre Kadısı ve Mütesellimine ve kaza-i mezbur ve Meçik Hüseyin ve sair vucüh ve

Bir sureti : Dergah-ı ali kapucıbaşı serbest zade Mehmet Şumnu A’yanı Seyyid İsmail Hezargrad A’yanı Hacı Ömer Zade Ömer, Cum’a A’yanı Ali.

Bir sureti : Varna ve Balçık ve Mankalye ve Köstence ve Kara-Harman ve Babadağ

Bir sureti : Pravadi yeni Pazar

SAHH BUYURULDU

 

BELGE

BOA-Cevdet Dahiliye Tasnifi No 14255