CUMHURIYETCI EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZI VAKFI RESMI SENEDI

KURULUŞ VE ISIM:

MADDE 1 – ” Cumhuriyetci Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı” kısacası ” CEM ” adını taşıyan vakıf, Türk Medeni Kanunu’nun 13. 07. 1967 tarih ve 903 sayılı kanunla değişik 73 – 81. Maddeleri uyarınca ve gelirlerinin tamamını kuruluş amaçlanna uygun olarak harcamak üzere Ek – 1 ‘de isimleri yazılı kurucularca kurulmuş olup tüzel kişiliğe sahiptir.

iş bu resmi senette vakfın uzun adı yerine kısaca vakıf denilecektir.

VAKF1N MERKEZI:

MADDE Il – Vakfın merkezi Istanbul ili Beyoğlu ilçesi ” Sıraselviler Cad. No: 61 / 4 Taksim’ adresindedir.

Yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve

temsilcilikler

  • VAKFIN AMACI :

MADDE 111 – Evrensel kültür değerlerini yakalayan engin ve eşsiz kültür mirasımızın özellikle tasavvuf kültürünün araştırılması , ortaya çıkartılması , geliştirilmesi ve korunması , ülkemiz kültür hayatının uluslararası kültür değerlerine katkıda bulunması amacı doğrultusunda seminer, brifing , konferans, tartışma , sohbet toplantılan , araştırmalar, kurslar ve benzeri toplantılar dlizenlemek , kültürel faaliyetlerde bulunmak , aynı amaçla çalışan gerçek ve tüzel kişilere yardımcı olmak, hiç bir din , dil , cins , ric ayrımı yapmaksızın yetenekli fakat maddi imkandan yoksun öğrencilere her riü eğitim ve barınma olanakları ile çağdaş bir toplumda gerekli sevgiyi g ştirmek ve sağlamak amacıyla bineştirici bir istikamette katkıda bulunmaktır.

 

 

Vakfın Faaliyetleri

 

Vakıf, kuruluşunda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için şu faaliyetlerde bulunur ;

a.)  Engin ve eşsiz kültür mirasımızın korunması ve kültür hayatımızın geliştirilmesi için İk

dergi, kitap , broşür ve gazete çıkartmak . Bu amaca uygun olarak semineder, , konferanslar, sohbet toplantıları , tartışmalar , geceler ve benzer sosyal organizasyonlar düzenlemek .

b.)  Vakıf amaçlarına uygun olarak kültürel konularda araştırmalar yapmak . yaptırmak ve ensttitüler kurmak.

c.)  Bu konudaki fikir ve sanat eserleri sahipleriyle bunları üretenlere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak ve onları teşvik etmek.

- d.) Kültürle yakın ilişkisi ve yaygınlığı nedeni ile kitle haberleşme araçlannın en önemlileri olan sinema , video , müzik ‘eserlerinin eğitici , öğretici , kültür yayıcı ve aktarıcı fonksiyonlarına işlerlik kazandırmak.

e.)     Sinema , tiyatro , müzik , halk oyunları ve edebiyat sahalarında gösterilen çalışmalara destek olmak.

f.) Kültür mirasımızı oluşturan tarihi eser ve anıtlan restore etmek , edenlere destek olmak veya o kültürü yaratanları araştırmak , araştırmaları teşvik etmek ve abideleştirmektir.

g.)Mümkün olan en kısa zamanda yurt ve okul açılması için bütün imkanları sarf ederek belediyelerden diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yada özel şahıs ve firmalardan arsa ve bina yardımı sağlamak.

h.) Kurulan okul ve açılan kursların kapasitelerinin arttırılması için çalışmalar yapmak. 1.) Yurt içinde ve dışında benzer amaçlarla kurulmuş ve kurulacak vakıflarla ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, kültürel alış veriş yapmak, vakıf amacına uygun olarak şirketler kurmak , kurulmuş olanlara iştirak etmek …Vakfın gücü yeterli hale getirildiği , yönetim kurulu ve genel kurulca tasvip olunduğu taktirde özel yüksek okul, üniversite sağlık evi ve hastahane açmak. Amacını gerçekleştirmek için ( ilgili kurumdan gerektiğinde izin almak kaydiyla ) yurt içi ve yurt dışından bağış ve kredi temin etmek, yetenekli ama maddi imkandan yoksun olan öğrencilere yurt içi ve yurt dışı burs vermek.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN YAPABILECEĞI TASARRUFLAR :

MADDE IV- Amacına ulaşmak için vakıf, kanuni sınırlamalar mı:1s sna , iktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her iki den «it er çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış , vasiyet , sair ölüme/ ağlı tasa veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya

devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarf a vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulu veya gelirlerini bir veya bir çok defa yatırımda kullanmaya vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaYdıyla , vaki, bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla

temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa , harcamaya, yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini intifa senetlerini , obligasyon‑

 

larını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bir cümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya satmaya , gelirlerini tahsil ve sarfa , Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğe Uygun olarak Vakfın amacına benzer faaliyette bulunan yerli

ve yabancı vakıflada işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutlanyla veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa

Gayrimenkulleri intifa. sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya,

Mevcut veya Vücut bulunacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule.

Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz mallan rehin göstermeye vesair teminat iradesine.

Amacına uygun şartlı bağışlan kabule;

Velhasıl. vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı

ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve şözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

MADDE V- Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 500.000 000 TL. ( Beşyüz milyon ) ‘dır.

Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışından

her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlene temellük edebilir. Intifa. sükna veya mülkiyetin gayri ayn ra sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

VAKFIN GELİRLERİ:

MADDE VI -

a.) Resmi ve özel kişi , kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak her türlü iç ve dış, aynı ve nakdi menkul ve gayrimenkül bağışlar.

b.)    Vakıf yararına düzenlenecek balo , konser ve her türlü sosyal organizasyonların

c.)     Vakfın menkul ve gayrimenkul mallarının kiralanmasında ve satışlarında veya mevduatının faizlerinden seğlanan gelirler.

VAK1F GELIRININ TAHSIS VE SARF EDILECEĞI YERLER:

MADDE VII – Vakıf yönetimince : yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin yüzde yirmisi. idama masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan yüzde sekseni ise vakıf amaçlarına ayrılacak ve harcanacaktır.

Vakıfca kurulacak Eğitim Tesislerinde en az yüzde on kapasite yetenekli, ancak, maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinden ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az yüzde onu maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilecektir.

VAKF1N ORGANLAR!:

MADDE V111-

1 – Genel Kurul

2 – Vakıf Başkanı

3 – Yönetim Kurulu

4 – Genel Müdür

5 – Denetim Kurulu

6 – Diyen Kurulu’ndan oluşur.

VAK1F GENEL KURULU:

MADDE IX- Vakıf senedi ekinde adı soyadı ve ünvanı bulunan  kurucu üyelerle vakfın kuruluşundan sonra vakfa önemli miktarda bağışta bulunanlar e vakfın amaçlafn gerçekleşmesi için hizmeti geçen kişilerden; yönetim kurulunim teklifi u erine vakıf başkanının onayladığı , genel kurul kararı ile seçilen üyelerden oluşur.Tüzel kişiler/genel kurulda mumessilleri tarafından temsil olunurlar.

Kurucu üyeler halef tayin etme hakkına sahiptirler. Bu üyeler ölümleri halinde

yerlerine geçmesini istedikleri iki kişinin isimlerini kapalı ve mühürlü zarf içinde yönetim kurulu başkanlığına verirler. Kurucu üyenin ölümü halinde genel kurul iki kişiden birini ilk seçimde ölenin yerine genel kurul üyeliğine seçer.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKILERI:

MADDE X- Genel kurul vakfın en yüksek danışma ve karar organıdır.

1 – Vakıf başkanı , yönetim kurulu üyeleri ile denetçileri ve yedeklerini üç yıl süre için seçer.

2 – Yönetim _kurulu tarafından hazırlanan bütçe ile faaliyet raporunu inceler ve onaylar.

3 – Denetçi raporlannı inceler. Yönetim kurulu üyeleriyle denetçileri ibre eder.

4 – Yönetim kurulu tarafından arz edilen konulan görüşüp karara bağlar Ve yönetim kurulunun çalışmalarına ışık tutacak ana ilke esaslannı bentler. .

5 – Vakıf resmi senedinde yapılması ön görülen değişikliklerle vakıf amacının kapsamı içindeki her konuyu yönetim kurulunun tespit ettiği gündem dahilinde tartışıp sonuca bağlar.

6 – Vakıf senedinin her türlü yorumundan veya uygulanmasından doğacak ihtilaflar nihai olarak genel kurul tarafından bir kararla sonuca bağlanır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI :

MADDE XI – Genel kurul her yıl Mart ayında olağan veya yönetim kurulunun daveti üzerine gerekli hallerde olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir.

1 – Toplantı yeri , günü ve saati ile ‘gündemi vakıf merkezinin bulunduğu Şehirdeki bir günlük gazete ile toplantıdan 15 gün önce üyelere duyurulur.

2 – Ilk toplahtıda üyelerin yarısından fazlası hazır olmazsa yedi gün içinde aynı yer Ve saatte ikinci toplantı yapılır. Bu husus gazete ilanında belirtilir. Ikinci toplantıda nisap aranmaz , katılanların çoğunluğu ıle karar alınır,

3 – Genel kurul toplantısına açılışta yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Gündemin ilk maddesi olarak bir başkan, bir başkan yardımcısı , iki divan katibi seçilir. Toplantıyı bu diyen yönetir. Katipler görüşülen hususlar; tesbit ederler. Alınan kararlar zapta geçirilir ve altlan başkanlık divanı ve üyeler tarafından imzalanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya katılmayan vekili tarafından temsil olunabilir. Aynı kişi birden fazla kişinin vekili olamaz. Genel Kurul üyeleri bu şekilde vekalet alamazlar.

4 – Resmi senette değişiklik yapılabilmesi için genel kurul üyelerinin 2/3 ‘ ü değişiklik önerisini  kabul etmeleri gerekir

VAKIF BAŞKAN!:

MADDE XII – Kurucular arasından 3 yıl süre ile seçilir. Yönetim kuruluna başkanlık eder. Vakfı temsil eder. İlk üç yılda vakfa üye olmak isteyenlere kurucu üye sıfatını verebilir.

VAKIF YÖNETIM KURULU:

MADDE XIII – Vakiın yönetim kurulu , kurucular arasından seçilecek ondört kişiden oluşur . Kurucular arasında yer alan tüzel kişiliğe haiz kurum ve kuruluşların yetkili temsilcileri de yönetim kuruluna üye seçilebilirler.

Vakıf yönetim kurulu ; Vakıf başkanının bulunmadığı hallerde , yönetim kuruluna başkanlık yapmak üzere bir kişiyi başkan yardımcısı olarak seçer.

Yönetim kurulu üyeleri üç sene için seçilirler. Yönetim kurulunun toplantı karar nisabı ekseriyettir. Oy eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Yönetim kurulu başkan ve üyelikleri ancak ölüm, temyiz kudretinin devamlı olarak kaybedilmesi ve istifa halinde veya genel kurulun 2/3 ‘ ünün çoğunluğu ile yapılan toplantıda hakkındaki herhangi bir iddia veya kanaat nedeniyle üyeliğinin iptaline karar verilmesi halinde son bulur. Bu şekilde görevine son verilenlerin yerine, aynı organ tarafından yenileri seçilir.

YÖNETIM KURULUNUN GÖREV VE YETKILERI:

MADDE XIV – Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır ;

a.)     Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için her türlü tedbirleri almak.

b.)    Vakfın çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tesbit etmek.

c.)     Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları , nakdi değeri olan hakları , hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı , intifa , sükna veya mülkiyetin gayri ayni hakları , bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe , vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile yahut satın alma veya kiralama suretiyle temellük ve tasarruf etmek suretle iktisap olunan envalin vakıf mulkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağlan kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak.

d.)    Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için , vakıf mal varlığını nasıl , ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek suretiyle ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul mallan satmaya kiralamaya , gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek.

e.)  Vakıf işlerinde çalıştınlacak vakıf genel müdürü ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin tayini ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tesbit etmek, lüzum görülen hallerde bunların vakıfla ilişkisini kesmek.

f.)   Vakfın bütçe ve bilançolarını ile gelir-gider cetvellerini ve faaliyet raporlarını hazırlamak.

g.)    Usulüne göre karar, muhasebe demirbaş eşya , gayrimenkul eşya defterini tutmak.

h.)     Genel kurula hesap vermek.

ı,) Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp genel kurula sunmak.

k.)   Genel kurulun karar: ve temennilerinden mümkün olanlannı yerine getirmek.

l.) Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan lüıumlu gördüklerini , görev ve sorumlulukları ile hakları ve işleyiş biçimi tüzükle belirlenen diyen kurulu üyeliğine seçilecek olanları genel kurul üyeliğine teklif etmektir. Yönetim kurulu bu gibilere madalya . ve belgede verebilir.

m.)   Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yönetmelikleri hazırlamak , yürürlüğe koymak ve_hükümlerini yürütmek.

n.) Açılacak şube birimlerinin teşkili , çalışması , sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar, düzenleyen yönergeler yapmaktır.

YONETiM KURULU TOPLANTILARİ :

MADDE XV‑

I- Yönetim kurulu en az ayda bir kere ve ayın son haftasında toplanır.

2 – Toplantı gündemi genel müdür tarafından hazırlanır ve vakıf başkanınca onaylanır.

3 – Tespit edilen gündem en az üç gün önce yönetim kurulu üyelerine ulaştırılır.

4 – Yönetim kurulu ekseriyetle toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir.

5 – Makul mazereti olmaksızın ard arda üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin, yönetim kumlu üyeliğinden ayrılmış sayılmasına karar verilir. Yerine aynı usulle ve aynı vasıfta bir başkası yönetim kuruluna seçilir.

6 – Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ücret almazlar. Sadece yaptıklan zaruri masraflar kendilerine ddenir.

VAKIF GENEL MODÜRO

MADDE XVI- Vakıf genel müdürü, yönetim kurulunca kendi üyeleri arasından veya dışarıdan seçilebilir. Yönetim kurulu üyeleri arasından seçildiği taktirde yönetim kurulundaki görevinden istifa eder. Vakıf genel müdürünün görev , yetki ve sorumluluklan ile genel müdürlük ve teşkilatı ve teşkilatta yer alacak kadrolar ve her kadronun ücreti yönetim kurulu tarafından hazırlanacak bir yönergede belirtilir. Vakıf genel müdürlüğü ; vakfa ait tüm idari ve icrai faaliyetleri yürütür. Yönetim kurulunun taktir edeceği yetkiler çerçevesinde verilen görevleri yapar , alacağı kararları uygular. Yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş ve kanaatlerini açıklar. Yönetim kurulunca ihtiyaca göre yeteri kadar genel müdür yardımcısı, şube müdürü ve diğer personel görevlendirilebilir.

DENETiM KURULU:

 

MADDE XVII Denetim kurulu genel kurul adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu kurucular kurulunun içinden veya dışardan üç yıl için seçeceği üç kişiden oluşur ve ayrıca uç yedek denetçi

Süresi biten denetçi veya yedekleri yeniden seçilebilir. Denetçilerin görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine yedek denetçi alınır. Denetim kurulu vakfın tüm evrak , defter,

hesap ve belgelerini inceler ve denetler . Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor genel kurul toplantısından en geç 15 gün önce genel kurul üyelerine gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

Denetim kurulu başkan ve üyeleri ücret almazlar , yaptıkları zaruri masraflar kendilerine ödenir.

DİVAN KURULU:

MADDE XVIII – Toplumca değerleri ve ağırlıkları bilinen , yönetim kurulunca isimleri genel kurula sunulup kabul edilen görev ve sorumlulukları ile hakları ve işleyiş biçimleri bir tüzükle kabul edilen bilge kişilerden oluşur.

VEKIL TAYINI:

MADDE XIX – Yönetim kumlu gerektiğinde vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya dışardan birinin , birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

DENETİM ORGANI

MADDE XX – Vakıf devlet adına Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün teftiş ve murakabesine tabiidir.

HESAP DÖNEMİ:

MADDE XXI – Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

IMZA YETKİSİ:

MADDE XXII – Bankalarda hesap açma ve kapamada , para çekmede ve vakfı borç altına sokacak konularda aşağıda gösterilen imzalardan ikisinin bulunması şarttır.

a.)  Yönetim kurulu başkanı

b.)  Yetkili yönetim kurulu üyesi,

c.)  Genel Müdür.

Bunun dışındaki işlerde XVI. maddede sayılan konularla ilgili olarak genel müdür vakfı üçüncü şahıslara karşı temsil eder. Yönetim kurulu anayı sonradan alınmak üzere, yönetim kurulunca önceden belirlenen limit dahilinde harcama yetkisine gene/ müdür sahiptir. Limiti aşan harcamalarla dış ülkelere döviz transferlerini gerektirecek işlemler için

yönetim kurulunun salt çoğunluğu ile yapacağı toplantı da üye sayısının 2 / 3 ‘ünün oy çokluğu ile alacağı kararl4r uygulanır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

MADDE XXIII – Herhangi bir sebeple vakıf amacını tahakkuk ettiremez hale geldiğinde , vakfın tüm mal varlığı tasavvuf kültürünü araştıran ve geliştiren resmi bir kuruluşa intikal eder. Vakfın hukuki kişiliğinin sona ermesi ve mal varlığının devri ile ilgili teklif yönetim kurulu tarafından yapılır, genel kurulca kabul edilir.

TESCİL:

MADDE XXIV – Vakıf yasaya uygun olarak yapılacak tescil ile tüzel kişilik kazanır. Bu vasfı kazanması ile birlikte de vakıf senedi yürürlüğe girer.

VAKIF ORGANLARINDAKI GÖREVLILERIN VAKIFLA TICARI ILIŞKI

KURAMAYACAKLARI :

MADDE XXV – Vakfın organlarında görev almış genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri , denetçileri , genel müdürlük teşkilatındaki görevlilerin gerek şahıslan gerekse sahibi veya, mensubu oldukları kuruluşları vakıfla direk olarak ticari ilişki kuramazlar, ihalelere giremezler. Aksi varit olduğu takdirde icap ederse genel kurul olağanüstü toplantıya davet edilerek bu kişilerin görevlerinden ayrılmaları sağlanır.

GEÇICI MADDELER:

Geçici Madde 1 – Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfının ba anlığına Prof. İzzettin Doğan getirilmiş, ilk geçici yönetim kurulu da aşağıda simleri buluna kişilerden oluşmuştur.

1 ) İbrahim Polat                                                                       8 ) Bayram Kaya

2)  Mehmet Turgut Özcan                                                      9) Mehmet Mustafa Ütebay

3)  Abit Özgünay                                                                     10) Ali Tanrıverdi

4)  Haydar Ulusoy                                                                11) Metin Boyraz

5)  Hüseyin Erdoğan                                                       12) Mustafa Aygül

6)  Nezih Doğan Bermek                                         13 ) Yakup Yesari Gökçe

7) Ramazan Avşâr                                                          14) Memet Zeki Polat

 

Geçici vakıf başkanı ve yönetim kurulu vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde genel kumlu toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senetle belirtilen görev ve yetkilerini haizdir.

Yapacağı toplantıda vakıf resmi senedinin 12 – 13. maddelerinde belirtilen esaslara göre üç yıl süre için seçilir. Süre sonunda yapılan yeni seçimde bir önceki başkan ve üyeler de seçilebilir.

Geçici Madde’2 – Bu vakfın tescili için gerekli her çeşit işlemleri yapmak üzere Prf. Dr. İzzettin Doğan yetkili kılınmıştır.